Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 366-ЕП
София, 21 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение “Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 4 (4-3) от 20.05.2019 г. от сдружение „Институт за социална интеграция“, подписано от представляващия Катя Колева Келевска, чрез Стоянка Иванова Балова, регистрирана с Решение на ЦИК № 268-ЕП от 07.05.2019 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

Към заявлението (Приложение № 28-ЕП от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Катя Колева Келевска – председател на УС, в полза на Стоянка Иванова Балова; 

- пълномощно от Катя Колева Келевска – председател на УС, в полза на 148 (сто четиредесет и осем) лица – упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 30-ЕП от изборните книжа) – 148 (сто четиридесет и осем) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 148 лица.

На 20.05.2019 г. в ЦИК са получени по електронната поща писма от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 132 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 05.04.2019 г. на ЦИК.

За 16 лица са установени несъответствия, както следва:

Име Грешка
Йорданка Димитрова Петрова Йорданка Димитрова Петрова (ЕГН:………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВ)
Стоян Иванов Овчаров Лицето изчаква проверка за наблюдател в сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ)
Ангел Грозданов Тодоров Невалидно ЕГН (10 цифри)
Аника Ангелова Ангелова Невалидно ЕГН (10 цифри)
Илия Куртев Коев Лицето е регистрирано като член на СИК 30604343
Женя Алкесандрова Янакиева Женя Алкесандрова Янакиева (ЕГН: ……….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЖЕНЯ АЛЕКСАНДРОВА ЯНАКИЕВА)
Димитър Илиев Илиев Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)
Крамир Цветелинов Петков Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)
Александр Анатолиевич Касапов Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)
Красимир Николов Колев Красимир Николов Колев (ЕГН: ………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (КРАСИМИР НИКОЛАЕВ КОЛЕВ)
Евелина Емолова Венкова Евелина Емолова Венкова (ЕГН: ……….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЕВЕЛИНА ЕМИЛОВА ВЕНКОВА)
Евелина Любомирова Видинова – Милошева Евелина Любомирова Видинова – Милошева (ЕГН: ……….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЕВЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА ВИДИНОВА-МИЛОШЕВА)
Дана Огнянова Цветкова Дана Огнянова Цветкова (ЕГН: ……….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДАНА ОГНЯНОВА ЦАНКОВА)
Йорданка Василева Давчева Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)
Екатерина Флипова Божилова Екатерина Флипова Божилова (ЕГН: ……….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЕКАТЕРИНА ФИЛИПОВА БОЖИЛОВА)
Стефан Йорданов Гардианов Стефан Йорданов Гардианов (ЕГН: ……….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (СТЕФАН ЙОРДАНОВ ГАРДИЯНОВ)

 

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 132 (сто тридесет и двама) упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“, както следва:

Име
1. Владимир Венциславов Данчев
2. Мария Петрова Лалева
3. Ивайло Дочев Боровски
4. Генади Георгиев Петков
5. Ани Илкова Василева
6. Анна Петрова Борисова
7. Светла Христова Събева
8. Мария Пламенова Русева
9. Васил Добрев Петров
10. Красимир Христов Христов
11. Мария Димитрова Тодорова
12. Жечка Петкова Ганчева
13. Десислава Николова Николова
14. Филип Костадинов Бабев
15. Галина Иванова Павлова
16. Младен Димитров Димитров
17. Георги Иванов Иванов
18. Стоян Георгиев Калев
19. Димитър Тодоров Тодоров
20. Цветан Сашков Лацов
21. Евгени Йорданов Колев
22. Георги Юлиянов Йорданов
23. Илиян Зафиров Илиев
24. Петя Минчева Павлова
25. Антон Николаев Белчев
26. Кремена Николова Краева
27. Константин Колев Йорданов
28. Таня Асенова Николова
29. Димитър Иванов Гърков
30. Петя Стоянова Делчева
31. Росица Богданова Китанова
32. Стойко Димитров Запрянов
33. Иванела Петрова Попова
34. Господинка Ванчева Делчева
35. Мартин Сабинов Пашов
36. Ани Георгиева Арнаудова
37. Галин Стоянов Господинов
38. Борис Георгиев Спасов
39. Георги Иванов Желев
40. Александър Станимиров Велчев
41. Йордан Георгиев Влахов
42. Екатерина Огнянова Кънчева
43. Мария Йорданова Паликарова
44. Здравка Неденова Кавалова
45. Магдалена Максимова Чернева
46. Адрияна Севдалинова Кацарова
47. Ивайло Велинов Кавалов
48. Красимира Костадинова Миланова
49. Десислава Евгениева Петрова
50. Михаил Димчев Колев
51. Преслава Таскова Иванова
52. Николай Ивайлов Петков
53. Здравко Пеев Пеев
54. Калоян Свиленов Бинев
55. Даниел Ивов Петров
56. Божидар Станимиров Бойчев
57. Камен Ивов Мартинов
58. Иван Неделчев Иванов
59. Димитър Петков Димитров
60. Марияна Нанева Николова
61. Никола Вълев Будаков
62. Деян Николаев Иванов
63. Петя Стойкова Александрова
64. Християн Мирославов Андонов
65. Захари Велчев Даскалов
66. Пламен русев Русев
67. Георги Венциславов Михов
68. Йоан Дечков Дечев
69. Николай Танев Тенев
70. Тодор Иванов Тодоров
71. Илиян Митков Юзекчиев
72. Митко Юлиянов Юзекчиев
73. Денис Любенов Юзекчиев
74. Димитър Райков Илиев
75. Валерия Младенова Михова
76. Роберт Николов Стоичков
77. Румяна Стоянова Друмева
78. Теодора Ганчева Иванова
79. Продан Генев Бюйлеков
80. Пламен Станимиров Караджов
81. Васил Стефанов Самарски
82. Славка Стефанова Самарска
83. Антония Ганчева Драганова
84. Делян Георгиев Тенев
85. Трайчо Иванов Трайчев
86. Иван Първанов Александров
87. Маргарита Василева Кръстева
88. Валери Цветанов Тинков
89. Христо Свиленов Станчев
90. Пенка Стефкова Стоименова
91. Цветелин Николаев Върбанов
92. Виктор Тончев Иванов
93. Живко Недялков Георгиев
94. Мария Желева Радулова
95. Росица Димитрова Стефанова
96. Полина Димитрова Левчева
97. Красимира Кунчева Кривиралчева
98. Десислава Богданова Бошнакова
99. Недялка Георгиева Пеева-Николова
100. Тодорка Христева Атанасова
101. Йорданка Николова Андонова
102. Елисавета Атанасова Стамболова
103. Иван Тодоров Димитров
104. Златю Димитров Василев
105. Елена Костадинова Христозова
106. Борис Георгиев Радославов
107. Христо Тодоров Христев
108. Валентина Христова Стойчева
109. Веселин Христов Трендафилов
110. Тошко Георгиев Колев
111. Асен Ангелов Кръстев
112. Мария Йовчева Иванова
113. Георги Иванов Атанасов
114. Тодор Георгиев Вълканов
115. Надя Ангелова Иванова
116. Цветана Детелинова Николова
117. Тинка Минчева Реджева
118. Делян Неделчев Делев
119. Цветан Георгиев Геров
120. Владимир Руменов Илиев
121. Александър Христов Аврамов
122. Иван Николов Чичков
123. Иван Вълев Иванов
124. Галин Неделчев Дурев
125. Иван Динев Димитров
126. Венцислав Бисеров Гьондров
127. Атанас Красимиров Тумбалев
128. Славчо Яков Гаджев
129. Яко Атанасов Драганов
130. Цветозар Георгиев Велков
131. Бетина Богданова Бошнакова
132. Димитър Цветозаров Велков

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения