Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3659-НР
София, 27 септември 2016 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрация на партия „Българска Индустриално Аграрна Партия“ за участие в информационно разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 3648-НР от 26 септември 2016 г. е регистрирала политическа партия „Българска Индустриално Аграрна Партия“ за участие в информационно разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс.

От протокол с вх. № НР-04-03-23 от 27 септември 2016 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на партия „Българска Индустриално Аграрна Партия“ в ЦИК за участие в информационно разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., се установява, че общият брой установени коректни записи са 1154. Списъкът, представен от партията не съдържа необходимите 2500 подписа, поради което не отговаря на изискванията на т. 18, буква „г“ от Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г.

При тези данни не са налице изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация на партия „Българска Индустриално Аграрна Партия“ и следва регистрацията на партията при условие на неприключила процедура да се заличи.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 135, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на партия „Българска Индустриално Аграрна Партия“ за участие в информационно разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения