Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3658-ПВР
София, 27 септември 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за промени в състава на коалицията, подписано от пълномощника на представляващите коалицията Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова, заведено под № 4.1. от 26 септември 2016 г. в регистъра на коалициите в партидата на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“.

Към заявлението са приложени:

- анекс № 1 към предизборно политическо споразумение за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 6 ноември 2016 г. на коалиция от партии РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, с което в състава на коалицията се включва ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, подписан от представляващите партиите от коалицията и от представителите на присъединилата се партия;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, издадено на 29.08.2016 г. от СГС – ТО, VI-5 с-в, по ф.д. № 478/2008 г.;

- удостоверение № 48-00-1227 от 31.08.2016 г. на Сметната палата за внесени от ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.;

- образец от печата на партията и от подписа на представляващия ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“;

 - пълномощно от представляващите коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ в полза на Найден Маринов Зеленогорски, Борислав Райчов Миланов, Билгин Реджебов Якубов, Пламен Величков Кръстев и Емил Иванов Мачиков;

- пълномощно от Найден Маринов Зеленогорски, Борислав Райчов Миланов, Билгин Реджебов Якубов, Пламен Величков Кръстев и Емил Иванов Мачиков в полза на Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова.

- коалиция „Реформаторски блок“ е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. с Решение № 3567-ПВР от 21 септември 2016 г. на ЦИК.

Налице са изискванията на чл. 144, ал. 1, 2 и 5 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144, ал. 2 и 5 и чл. 140, ал. 3, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА промяна в състава на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, регистрирана с Решение № 3567-ПВР от 21 септември 2016 г., с включване на ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“.

АНУЛИРА Удостоверение № 4/21 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация на коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения