Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3642-НР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Николай Събев Михайлов

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Николай Събев Михайлов, заведено под № 23 на 26.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 21 гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав: Николай Събев Михайлов, Александър Събев Михайлов, Даниел Пенчев Пенчев, Петя Георгиева Костова, Теодоси Пламенов Иванов, Съби Недев Михайлов, Стоян Борисов Динев, Марияна Михайлова Желева, Мариана Георгиева Георгиева, Георги Петров Георгиев, Радослав Стефанов Ботев, Мариана Йорданова Ботева, Зара Николаева Цонева, Първолета Недева Михайлова, Ненко Стефанов Нешков, Адриан Ангелов Иванов, Милица Стефанова Желева, Росен Кирилов Парашкевов, Тодор Кирилов Парашкевов, Георги Николов Ганчев и Диана Димитрова Шопова. Заявена е позиция „НЕ“ по първия въпрос на референдума, позиция „ДА“ по втория въпрос на референдума и позиция „НЕ“ по третия въпрос на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:

По първия въпрос инициативният комитет заявява позиция „НЕ подкрепя“, тъй като при въвеждането на изцяло мажоритарна избирателна система за избор на народни представители съществува реална опасност за голяма част от българските граждани да останат без парламентарно представителство, което от своя страна би допринесло за увеличаване степента им на неудовлетвореност от политическата система и задълбочаване кризата в процеса на развитие и утвърждаване на демокрацията в България. Тук актуално стои и въпросът за районирането и възможността чрез него да бъде постигнато изкуствено електорално предимство.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:

По втория от въпросите на националния референдум инициативният комитет изразява позиция в подкрепа на предложението. Мотивите са свързани с това, че България е все още „млада демокрация“ и въвеждането на задължителното гласуване на избори и референдуми е една добра възможност, чрез която голяма част от българските граждани да бъдат включени активно в осъществяването на демократичния процес. По своята същност демокрацията е такъв тип обществена система, при която правилното й функциониране е обвързано с активното участие на гражданите в обществените взаимоотношения и в обществено-политическия живот.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:

По третия поставен въпрос изразяваме позиция „против“. Мотивите, за да не подкрепим това предложение са, че неговото евентуално въвеждане би ограничило независимостта на политическите партии. В съвременните демократични общества изборният процес, както и поддържането на активен партиен живот, налагат необходимостта от разходване на немалък паричен ресурс. В случай, че това предложение бъде прието, то биха се създали реални предпоставки за рязкото увеличаване зависимостта на политическите партии от различни икономически кръгове, което пък от своя страна би изкривило фокуса на политическите им действия в посока от общественополезни към частно-икономически изгодни.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение от 10.09.2016 г. за създаване на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума с позицията по всеки от въпросите и мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на гласоподавателите, участващи в инициативния комитет – 21 бр.
 3. Декларация – Приложение № 41-НР от книжата за националния референдум, подписана от всеки член на инициативния комитет – 21 бр.
 4. Справка салда по сметки от 26.09.2016 г. от „Първа инвестиционна банка“ АД за новооткрита банкова сметка на името на инициативния комитет, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания в националния референдум.
 5. Имената и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с информационно-разяснителната кампания.
 6. Списък, съдържащ имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. и саморъчен подпис на заявени 2636 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция „НЕ“ по първия въпрос на референдума, позиция „ДА“ по втория въпрос на референдума и позиция „НЕ“ по третия въпрос на референдума.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет, съгласно раздел ІІ, т. 13 от Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира инициативен комитет в състав:

1. Николай Събев Михайлов–представляващ инициативния комитет
2. Александър Събев Михайлов
3. Даниел Пенчев Пенчев
4. Петя Георгиева Костова
5. Теодоси Пламенов Иванов
6. Съби Недев Михайлов
7. Стоян Борисов Динев
8. Марияна Михайлова Желева
9. Мариана Георгиева Георгиева
10. Георги Петров Георгиев
11. Радослав Стефанов Ботев
12. Мариана Йорданова Ботева
13. Зара Николаева Цонева
14. Първолета Недева Михайлова
15. Ненко Стефанов Нешков
16. Адриан Ангелов Иванов
17. Милица Стефанова Желева
18. Росен Кирилов Парашкевов
19. Тодор Кирилов Парашкевов
20. Георги Николов Ганчев
21. Диана Димитрова Шопова

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „НЕ“ по първия въпрос на референдума, позиция „ДА“ по втория въпрос на референдума и позиция „НЕ“ по третия въпрос на референдума, съобразно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения