Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3641-НР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Светозар Стоянов Съев

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Светозар Стоянов Съев, заведено под № 22 на 26.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 21 гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав: Огнян Славчев Цветков, Ивайло Стоянов Съев, Стефан Колев Данчев, Панталей Георгиев Кочорапов, Николай Светозаров Съев, Даниела Димитрова Селановска, Светозар Стоянов Съев, Невяна Василева Неданова, Даниел Пламенов Денчев, Сийка Чудомирова Найденова, Любена Миткова Начева, Константин Николов Славов, Димитринка Георгиева Ставрева, Румен Христов Бошнаков, Стоян Петров Милчев, Валентна Георгиева Чифлигарова, Петър Кинов Станоев, Светослава Георгиева Чулкова, Христиан Тонев Дойчев, Гергана Кирилова Стоилова и Атанаска Христова Георгиева. Заявена е позиция „ДА“ по всеки от въпросите на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:

Подкрепяме мажоритарна избирателна система, защото ще се даде възможност да бъдат избирани личности, а не партийни послушници.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:

Подкрепяме задължителното гласуване на гражданите, защото това ще намали влиянието на слепия партиен и манипулиран вот.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:

Подкрепяме да бъде намалена субсидията с цел намаляване влиянието на ПП и повишаване ролята на личностите и обществото в политиката.

Към заявлението са приложени:

 1. Учредителен протокол от 15.09.2016 г. за създаване на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума с позицията по всеки от въпросите и мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на гласоподавателите, участващи в инициативния комитет – 21 бр.
 3. Декларация – Приложение № 41-НР от книжата за националния референдум, подписана от всеки член на инициативния комитет – 21 бр.
 4. Удостоверение с изх. № 1103-340 от 26.09.2016 г. от „Банка ДСК“ АД за новооткрита банкова сметка на името представляващия инициативния комитет на Светозар Стоянов Съев, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания в националния референдум.
 5. Списък с имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с информационно-разяснителната кампания.
 6. Списък, съдържащ имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. и саморъчен подпис на заявени 2681 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция „ДА“ по всеки от въпросите на референдума.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет, съгласно раздел ІІ, т. 13 от Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира инициативен комитет в състав:

1. Светозар Стоянов Съев–представляващ инициативния комитет
2. Огнян Славчев Цветков
3. Ивайло Стоянов Съев
4. Стефан Колев Данчев
5. Панталей Георгиев Кочорапов
6. Николай Светозаров Съев
7. Даниела Димитрова Селановска
8. Невяна Василева Неданова
9. Даниел Пламенов Денчев
10. Сийка Чудомирова Найденова
11. Любена Миткова Начева
12. Константин Николов Славов
13. Димитринка Георгиева Ставрева
14. Румен Христов Бошнаков
15. Стоян Петров Милчев
16. Валентна Георгиева Чифлигарова
17. Петър Кинов Станоев
18. Светослава Георгиева Чулкова
19. Христиан Тонев Дойчев
20. Гергана Кирилова Стоилова
21. Атанаска Христова Георгиева

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „ДА“ по всеки от въпросите на референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения