Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3628-НР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Валери Василев Венков

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Валери Василев Венков, заведено под № 14 на 26.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 21 гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав: Алекси Алексиев Йовчев, Тони Димитров Баждаров, Иван Петров Бонев, Валентин Георгиев Наков, Веселин Димитров Кръстев, Виолета Драгомирова Драганова-Кръстева, Атанас Иванов Дервенски, Емил Любенов Маринов, Георги Христов Коларов, Людмила Жанова Младенова, Марин Христов Маринов, Мила Веселинова Попова, Милен Танев Тасев, Момчил Стоянов Стоянов, Наталия Богданова Неделчева, Илия Василев Илиев, Светослав Христов Христов, Емил Колев Топалов, Татяна Грозданова Андонова, Тони Стоименов Петров и Валери Василев Венков. Заявена е позиция „НЕ“ на първия и втория въпрос на референдума и позиция „ДА“ на третия въпрос на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:

Мажоритарната избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура за избор на народни представители не се подкрепя поради това, че изключва участието на малките политически организации и партии и не допуска изразяване на нови обществени идеи от нови политически субекти.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:

Задължителното гласуване на изборите и референдумите нарушава конституционните права на избирателите и ограничава тяхната свобода за решаване на участието в изборите.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:

Подкрепяме годишната държавна субсидия да бъде намалена, като първа стъпка към последователно въвеждане на групово (споделено) гражданско финансиране на политическите партии и коалиции.

Към заявлението са приложени:

 

 1. Решение от 09.09.2016 г. за създаване на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума с позицията по всеки от въпросите и мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на гласоподавателите, участващи в инициативния комитет – 21 бр.
 3. Декларация – Приложение № 41-НР от книжата за националния референдум, подписана от всеки член на инициативния комитет – 21 бр.
 4. Удостоверение изх. № 149-45/21.09.2016 г. от „Първа инвестиционна банка“ АД за новооткрита банкова сметка на името на представляващия инициативния комитет Валери Василев Венков, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания в националния референдум.
 5. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с информационно-разяснителната кампания.
 6. Списък, съдържащ имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. и саморъчен подпис на заявени 3045 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция „НЕ“ на първия и втория въпрос на референдума и позиция „ДА“ на третия въпрос на референдума.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с гласоподавателите, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет, съгласно раздел ІІ, т. 13 от Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира инициативен комитет в състав:

1. Валери Василев Венков–представляващ инициативния комитет
2. Алекси Алексиев Йовчев
3. Тони Димитров Баждаров
4. Иван Петров Бонев
5. Валентин Георгиев Наков
6. Веселин Димитров Кръстев
7. Виолета Драгомирова Драганова-Кръстева
8. Атанас Иванов Дервенски
9. Емил Любенов Маринов
10. Георги Христов Коларов
11. Людмила Жанова Младенова
12. Марин Христов Маринов
13. Мила Веселинова Попова
14. Милен Танев Тасев
15. Момчил Стоянов Стоянов
16. Наталия Богданова Неделчева
17. Илия Василев Илиев
18. Светослав Христов Христов
19. Емил Колев Топалов
20. Татяна Грозданова Андонова
21. Тони Стоименов Петров

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „НЕ“ на първия и втория въпрос на референдума и позиция „ДА“ на третия въпрос на референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения