Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3617-НР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет „Единни за промяна“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Росица Любенова Кирова

Постъпило е заявление от инициативен комитет „Единни за промяна“, представляван от Росица Любенова Кирова, заведено под № 3 на 23.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 21 гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав: Росица Любенова Кирова, Борислав Любомиров Ванков, Вардан Сашики Папикян, Милен Пламенов Милчев, Даниил Асенов Томов, Красимир Илиев Михайлов, Йордан Стоянов Бързашки, Елина Веселинова Боровичанова, Светлана Бориславова Стойкова, Лора Ромилова Русинова, Людмила Йорданова Станкова, Велко Йорданов Велков, Снежанка Маринова Върбанова, Марияна Георгиева Русинова, Красимира Колева Николова, Петя Юлиянова Тодорова, Теодора Милчева Кръстева, Татяна Райчева Маразова, Антоан Неков Димитров, Йоана Сашова Ванкова и Павел Тодоров Тодоров. Заявена е позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:

ДА, защото всеки избирател ще може да оцени личностните качества, управленски умения, опит и знания на отделните кандидати.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:

ДА, защото ще има реална 100-процентова избираемост и всеки гражданин ще участва равнопоставено в предстоящи избори и референдуми.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:

ДА, защото за един 4-годишен мандат ще бъдат спестени над половин милиард лева държавни пари от издръжката на политическите партии. Наравно с това партиите и коалициите ще бъдат конкурентноспособни помежду си.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение от 13.09.2016 г. за създаване на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума с позицията по всеки от въпросите и мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на гласоподавателите, участващи в инициативния комитет – 21 бр.
 3. Декларация – Приложение № 41-НР от книжата за националния референдум, подписана от всеки член на инициативния комитет – 21 бр.
 4. Удостоверение с изх. № 7373-219/21.09.2016 г. от „Инвестбанк“ АД за новооткрита банкова сметка на името на представляващия инициативния комитет Росица Любенова Кирова, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания в националния референдум.
 5. Декларация от представляващия инициативния комитет с имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с информационно-разяснителната кампания.
 6. Списък, съдържащ имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. и саморъчен подпис на заявени 4439 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

От протокол с вх. № НР-04-03-8 от 26 септември 2016 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативен комитет, представляван от Росица Любенова Кирова, за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, се установява спазването на разпоредбата на чл. 320, ал. 1 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет .

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на националния референдум.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира инициативен комитет „Единни за промяна“ в състав:

1. Росица Любенова Кирова–представляваща инициативния комитет
2. Борислав Любомиров Ванков
3. Вардан Сашики Папикян
4. Милен Пламенов Милчев
5. Даниил Асенов Томов
6. Красимир Илиев Михайлов
7. Йордан Стоянов Бързашки
8. Елина Веселинова Боровичанова
9. Светлана Бориславова Стойкова
10. Лора Ромилова Русинова
11. Людмила Йорданова Станкова
12. Велко Йорданов Велков
13. Снежанка Маринова Върбанова
14. Марияна Георгиева Русинова
15. Красимира Колева Николова
16. Петя Юлиянова Тодорова
17. Теодора Милчева Кръстева
18. Татяна Райчева Маразова
19. Антоан Неков Димитров
20. Йоана Сашова Ванков
21. Павел Тодоров Тодоров

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения