Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3182-МР
София, 29 април 2024 г.

ОТНОСНО: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Божурище, Софийска област, на 9 юни 2024 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо от община Божурище с вх. № ЦИК-МР-06-1 от 25.04.2024 г. относно предстоящ местен референдум в община Божурище, Софийска област, на 9 юни 2024 г.

С Решение № 34 от Протокол № 8/2024-27 от 22.04.2024 г. на Общински съвет – Божурище, е насрочен местен референдум на 9 юни 2024 г. в община Божурище, с въпрос „Против ли сте Общински съвет – Божурище и кметът на община Божурище да издават и съгласуват устройствени планове и разрешения, касаещи територии за добив на метални полезни изкопаеми – подземни богатства, попадащи изцяло или частично в площта от територията на общината, определена в Разрешение № 486/2018 г. на Министъра на енергетиката?“.

Във връзка с горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 ИК и чл. 7, ал. 2 и 3 във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на ОИК – Божурище, Софийска област, за подготовка и произвеждане на местен референдум в община Божурище, Софийска област, на 9 юни 2024 г., както следва:

Председател                                             – 510 лева

Заместник-председател                         – 480 лева

Секретар                                                   – 480 лева

Член                                                           – 450 лева

2. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на членовете на СИК за произвеждане на местен референдум в община Божурище, Софийска област, на 9 юни 2024 г., както следва:

Председател                                             – 205 лева

Секретар                                                   – 205 лева

Член                                                           – 195 лева

3. На членовете на СИК по чл. 444, ал. 1 ИК, които предават протоколите и книжата в ОИК, определя по 10 лева допълнително възнаграждение извън посоченото в т. 2.

4. Възнагражденията на ОИК и СИК, както и разноските при евентуално обжалване на резултатите, са за сметка на общинския бюджет, като възнагражденията не се облагат с данъци по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на общинския бюджет.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения