Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3604-НР
София, 24 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“, подписано от Димитър Александров Митев – упълномощено лице от представляващия партията Александър Трифонов Томов, заведено под № 5 на 23 септември 2016 г. в регистъра на партиите за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Към заявлението е приложено пълномощно от 22 септември 2016 г. в полза на Димитър Александров Митев. Заявена е позиция „НЕ“ по първия въпрос, позиция „ДА“ по втория въпрос на референдума и позиция „ДА“ по третия въпрос на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:

Не, защото контролираният и купен вот в България на този етап е твърде висок (над 1/3), което води от опасност от еднопартийно управление.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:

Да, защото смятаме, че това е не само право, а и задължение на всеки български гражданин и това задължение има основополагащ характер.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:

Да, защото сегашното ниво на субсидия създава непропорционални привилегии на партиите с власт, което прави изборите неравноправни и създава предпоставки за купуване на гласове.

Партията е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. с Решение № 3544-ПВР от 20 септември 2016 г. на ЦИК, изменено и допълнено с Решение № 3580-ПВР от 21 септември 2016 г. на ЦИК.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“ с позиция „НЕ“ по първия въпрос, позиция „ДА“ по втория въпрос и позиция „ДА“ по третия въпрос на референдума.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „НЕ“ по първия въпрос, позиция „ДА“ по втория въпрос и позиция „ДА“ по третия въпрос на референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения