Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3586-НР
София, 22 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ПП Движение 21 – ПП НДСВ“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „ПП Движение 21 – ПП НДСВ“, от Данаил Валериев Георгиев – представляващ коалицията, заведено под № 1 на 21 септември 2016 г. в регистъра на коалициите за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявена е алтернативна позиция „НЕ“ по първия въпрос на референдума, позиция „ДА“ по втория въпрос на референдума и алтернативна позиция „НЕ“ по третия въпрос на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва: Не подкрепяме въвеждането на предложения вид мажоритарна избирателна система, тъй като ще доведе до още по-голям дефицит на представителност в политическата ни система поради голямата загуба на гласове. Възможно е една политическа партия да получи повече гласове в цялата страна и накрая да получи по-малък брой мандати. Мажоритарните системи ще добавят нов риск от манипулиране на изборния резултат – чрез районирането (промените изборната в изборната география). Смятаме че мажоритарните избори ще бъдат свързани с изразходване на по-големи финансови ресурси и с още по-мащабно купуване на гласове. По-ефективна мярка за отчитане на личните предпочитания на избирателите за определянето на изборния резултат без значими политически групи да бъдат лишавани от представителство е модифициране на пропорционалната избирателна система или въвеждане на смесена избирателна система.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва: Подкрепяме въвеждането на задължително гласуване като средство, чрез което ще намалее относителната тежест на контролирания и купен вот. При липсата на адекватни мерки от страна на държавата за предотвратяване купуването на гласове, увеличаването на избирателната активност чрез въвеждането на задължително гласуване намалява въздействието на купените и контролирани гласове върху изборния резултат.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва: Не подкрепяме предложеното драстично намаляване на държавната субсидия за политическите партии. Това на практика ще ограничи възможностите за извършване на организационните, предизборни и други присъщи за партиите дейности с привлечени по законен път средства. Отварянето на черни каси и поставянето на партиите в зависимост от нелегални източници на финансиране отваря широко вратите за корупция, конфликти на интереси и злоупотреби с публични средства в размер, многократно по-голям от спестените, вследствие намаляването на субсидиите. По-целесъобразно е въвеждането на стъпаловидно намаляване на размера на субсидията за получен глас спрямо броя на гласовете в съчетание с ефективно разследване и наказване на корупцията и конфликта на интереси.

Партията е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. с Решение № 3546-ПВР от 20 септември 2016 г. на ЦИК.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на коалиция „ПП Движение 21 – ПП НДСВ“ с алтернативна позиция „НЕ“ по първия въпрос на референдума, позиция „ДА“ по втория въпрос на референдума и алтернативна позиция „НЕ“ по третия въпрос на референдума.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „ПП Движение 21 – ПП НДСВ“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с алтернативна позиция „НЕ“ по първия въпрос на референдума, позиция „ДА“ по втория въпрос на референдума и алтернативна позиция „НЕ“ по третия въпрос на референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения