Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3573-ПВР
София, 21 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Камен Славянов Попов и независим кандидат за вицепрезидент Георги Стефанов Неделчев в изборите на 6 ноември 2016 г., представляван от Валери Василев Венков

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Валери Василев Венков, заведено под № 6 от 21 септември 2016 г. в регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на Камен Славянов Попов за независим кандидат за президент и Георги Стефанов Неделчев за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 21 избиратели, в състав: Алекси Алексиев Йовчев, Тони Димитров Баждаров, Иван Петров Бонев, Валентин Георгиев Наков, Веселин Димитров Кръстев, Виолета Драгомирова Драганова-Кръстева, Атанас Иванов Дервенски, Емил Любенов Маринов, Георги Христов Коларов, Людмила Жанова Младенова, Марин Христов Маринов, Мила Веселинова Попова, Милен Танев Тасев, Момчил Стоянов Стоянов, Наталия Богданова Неделчева, Илия Василев Илиев, Светослав Христов Христов, Емил Колев Топалов, Татяна Грозданова Андонова, Тони Стоименов Петров и Валери Василев Венков.

Към заявлението са приложени:

1. решение за създаване на инициативния комитет от 9 септември 2016 г. за издигане на Камен Славянов Попов за независим кандидат за президент и Георги Стефанов Неделчев за независим кандидат за вицепрезидент на републиката и за определяне на лицето, които ще представлява инициативния комитет, а именно Валери Василев Венков;

2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 21 броя;

3. декларация – Приложение № 61-ПВР от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 21 броя;

4. декларация – Приложение № 64-ПВР от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 21

5. Вносна бележка от 20.09.2016 г. от „Първа инвестиционна банка“ АД по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;

6. удостоверение за новооткрита банкова сметка изх. № 149-44/21.09.2016 г., издадено от „Първа инвестиционна банка“ АД, офис Христо Ботев, по която ще се обслужва предизборната кампания;

7. името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс и Решение № 3440-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Камен Славянов Попов и независим кандидат за вицепрезидент Георги Стефанов Неделчев в изборите на 6 ноември 2016 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1.

Алекси Алексиев Йовчев

 

2.

Тони Димитров Баждаров

 

3.

Иван Петров Бонев

 

4.

Валентин Георгиев Наков

 

5.

Веселин Димитров Кръстев

 

6.

Виолета Драгомирова Драганова-Кръстева

 

7.

Атанас Иванов Дервенски

 

8.

Емил Любенов Маринов

 

9.

Георги Христов Коларов

 

10.

Людмила Жанова Младенова

 

11.

Марин Христов Маринов

 

12.

Мила Веселинова Попова

 

13.

Милен Танев Тасев

 

14

Момчил Стоянов Стоянов

 

15.

Наталия Богданова Неделчева

 

16.

Илия Василев Илиев

 

17.

Светослав Христов Христов

 

18.

Емил Колев Топалов

 

19.

Татяна Грозданова Андонова

 

20.

Тони Стоименов Петров

 

21.

Валери Василев Венков – представляващ

инициативния комитет

 

за издигане на Камен Славянов Попов за независим кандидат за президент и Георги Стефанов Неделчев за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения