Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 357-НС
София, 1 юли 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 4-3 от 30.06.2021 г. от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, регистрирано с Решение на ЦИК № 306-НС от 24.06.2021 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., подписано от представляващия Константина Стефанова Кипрова, чрез Александър Георгиев Данаилов.

Към заявлението (Приложение № 28-НС от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова – председател на УС, в полза на Александър Георгиев Данаилов;

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова – председател на УС, в полза на 47 (четиридесет и седем) лица – упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“

- имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 47 (четиридесет и седем) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 47 лица.

На 30.06.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21.05.2021 г. на ЦИК.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 4, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21.05.2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 47 (четиридесет и седем) упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за страната, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Петко Николов Петков

 

2.     

Петър Милков Петров

 

3.     

Цветан Банков Нинов

 

4.     

Георги Пламенов Каменов

 

5.     

Младен Йосифов Янчев

 

6.     

Цветана Любенова Гергова

 

7.     

Цветомир Кирилов Кръстев

 

8.     

Ивайло Танев Сербезов

 

9.     

Деница Светославова Петрова

 

10.  

Милена Константинова Рашева

 

11.  

Ирина Йорданова Иванова

 

12.  

Лиляна Асенова Генова

 

13.  

Митко Тодоров Резашки

 

14.  

Николай Руменов Николов

 

15.  

Страхил Йотов Стоянов

 

16.  

Евтимия Тодорова Владимирова

 

17.  

Пламен Георгиев Николов

 

18.  

Кирил Петров Кирков

 

19.  

Мариела Пламенова Ангелова

 

20.  

Валентина Спасова Вълчева

 

21.  

Красиана Драганова Гавазка

 

22.  

Галина Любенова Мейцова

 

23.  

Вергиния Маркова Цекова

 

24.  

Маргарита Наскова Липова

 

25.  

Мими Котова Каменова

 

26.  

Цветана Петкова Никифорова

 

27.  

Иван Митков Черногорски

 

28.  

Мартин Иванов Черногорски

 

29.  

Екатерина Людмилова Черногорска

 

30.  

Пламена Славейкова Трънска

 

31.  

Полина Иванова Генова

 

32.  

Наталия Богданова Йолова

 

33.  

Юри Марков Марковски

 

34.  

Петър Богданов Велев

 

35.  

Митко Георгиев Луканов

 

36.  

Атидже Арифова Сульова

 

37.  

Лукан Прокопиев Луканов

 

38.  

Данаил Василев Иванов

 

39.  

Калоян Боянов Кирилов

 

40.  

Петра Иванова Симова

 

41.  

Юлия Иванова Славова

 

42.  

Драгомир Петров Драганов

 

43.  

Николина Илиева Конова

 

44.  

Цветомир Валентинов Цанков

 

45.  

Лидия Найденова Лазарова

 

46.  

Спасия Георгиева Иванова

 

47.  

Румен Христов Петков

 

 Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1838-НС / 29.03.2023

    относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 2 април 2023 г., в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми

  • № 1837-НС / 28.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1836-НС / 28.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ПЛАТФОРМА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения