Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3563-ПВР/НР
София, 21 септември 2016 г.

ОТНОСНО: гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 10, чл. 234, чл. 235 и чл. 236 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи, районните избирателни комисии с решение определят секция на първия етаж (партер), която е с най-малък брой избиратели/гласоподаватели по избирателен списък за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, за гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.
 2. Пред секция по т. 1 се поставят табела (Приложение № 1) и други обозначителни знаци с минимални размери 20/30 см, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.

Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградата, така че да насочват избирателите/гласоподавателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването към избирателната секция по т. 1.

 1. Избирател/гласоподавател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция.
 2. Избирател/гласоподавател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, избрал да гласува в секция по т. 1 или т. 3, удостоверява пред СИК самоличността си с документ за самоличност. Секционната избирателна комисия вписва всички данни на избирателя/гласоподавателя в допълнителната страница на избирателните списъци, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 16-ПВР/НР от изборните книжа). Декларацията се прилага към избирателните списъци по ред, определен в нарочно решение на ЦИК.
 3. Когато избирателят/гласоподавателят е с увредeно зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя/гласоподавателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.
 4. Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки“ на избирателните списъци срещу името на избирателя/гласоподавателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 71-ПВР/НР от изборните книжа), след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.
 5. Когато увреждането не позволява на избирателя/гласоподавателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал“ и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки“ и в протокола на секционната избирателна комисия.
 6. За избирател/гласоподавател, който се придвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до кабината за гласуване, след което излиза, докато избирателят/гласоподавателят гласува.
 7. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
 8. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели/гласоподаватели.
 9. Член на секционна избирателна комисия, представител на партия, коалиция или инициативния комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.
 10. Секционните избирателни комисии съдействат за подреждане на изборното помещение и поставяне на кабини за гласуване и прегради за гласуване с машини така, че да се осигури достъп до гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.
 11. Районните избирателни комисии следят за осигуряване на условия за глaсуване на избиратели/гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, като за целта взаимодействат с областните и общинските администрации.
 12. Не по-късно от 27 октомври 2016 г. общинските администрации уведомяват районните избирателни комисии за предприетите от тях мерки, позволяващи на избиратели/гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден.
 13. Не по-късно от 29 октомври 2016 г. (7 дни преди изборния ден) районната избирателна комисия оповестява по подходящ начин чрез средствата за масова информация:

а) къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването;

б) телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден;

в) от коя дата и в кои часове се приемат заявките.

 1. Районните избирателни комисии съвместно с кметовете на общини и кметовете на кметства определят мерките за осигуряване на достъпно място за паркиране на автомобилите на избиратели/гласоподаватели с увреждания до сградите по т. 1; за изграждане на тротоари и стълбищни рампи с наклон не повече от 5% (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане (Приложение №2); за изграждане на временни рампи от твърд материал; за поставяне на кабини за гласуване и прегради за гласуване с машини, ако е предвидено такова гласуване, в секцията по т. 1 с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения