Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3558
София, 20 септември 2016 г.

ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация

Централната избирателна комисия разгледа заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № ЦИК-00-590 от 07.09.2016 г., подадено от „Българска информационна агенция – България прес“, чрез Петър Анастасов – главен редактор, и взе предвид следното от фактическа и правна страна:

Заявителят е отправил искане за предоставяне на достъп до информация, която ЦИК притежава и е общодостъпна и публикувана на сайта на комисията. В заявлението е поискана информация за:

Одобрен ли е за член в Обществения съвет към ЦИК лицето Стефан Манов и с кое решение?

Заявителят е посочил, че желае да получи информацията на посочения от него имейл: , както и да му бъдат изпратени копия от всички документи (при наличие на такива), удостоверяващи членство на Стефан Манов в Обществения съвет към ЦИК.

С протоколно решение по протокол № 388 от 09.09.2016 г. ЦИК и на основание чл. 5, ал. 1 от Вътрешните правила за изпълнение на ЗДОИ от администрацията на ЦИК определи комисия, която разгледа заявлението. Видно от протокол от 20.09.2016 г. на комисията, същата е взела решение за предоставяне на исканата информация в посочената от заявителя форма.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 3, ал. 1, чл. 28, ал. 2 и чл. 34, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до обществена информация, създадена и съхранявана в Централната избирателна комисия, на „Българска информационна агенция – България прес“, чрез Петър Анастасов – главен редактор.

Информацията да се предостави на заявителя под формата на писмо по електронна поща: , а именно писмо с приложения:

 • копие от писмо на Йордан Памуков с вх. № ЦИК-00-477/16.06.2016 г.;
 • извлечение от протокол № 358 от 21.06.2016 г. на ЦИК;
 • копие от Решение № 3230 от 12 май 2016 г. на ЦИК.Заявителят не дължи заплащане на разходи за предоставяне на исканата обществена информация, тъй като не се предоставят копия на документи на технически носител.Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 • Контрол по изпълнението на решението се възлага на директора на дирекция „Администрация“.
 • Решението и писмото, съдържащо исканата информация, да се връчат на заявителя по имейл.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1022-МИ / 30.11.2021

  относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

 • № 1021-МИ / 30.11.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

 • № 1020-ПВР / 30.11.2021

  относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

 • всички решения