Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3546-ПВР
София, 20 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ПП Движение 21 – ПП НДСВ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „ПП Движение 21 – ПП НДСВ“, подписано от представляващия коалицията Данаил Валериев Георгиев, заведено под № 1 на 19 септември 2016 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за образуване на коалицията от 08.09.2016 г. за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., подписано от лицата, представляващите партиите, и подпечатано с печатите на участващите партии.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Движение 21“, издадено на 09.08.2016 г. от СГС – ТО, VI-5 състав, по ф.д. № 7517/2003 г.
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Национално движение за стабилност и възход“, издадено на 07.09.2016 г. от СГС – ТО, VI-10 състав, по ф.д. № 3631/2002 г.
 4. Удостоверение № 48-00-1186 от 15.08.2016 г. на Сметната палата на ПП „Движение 21“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 5. Удостоверение № 48-00-1183 от 15.08.2016 г. на Сметната палата на ПП „Национално движение за стабилност и възход“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 6. Образец от подписа на представляващия ПП „Движение 21“.
 7. Образец от печата на ПП „Движение 21“.
 8. Образец от подписите на представляващите ПП „Национално движение за стабилност и възход“.
 9. Образец от печата на ПП „Национално движение за стабилност и възход“.
 10. Образец от подписа на представляващия коалиция „ПП Движение 21 – ПП НДСВ“.
 11. Вносна бележка от „Алианц Банк България“ АД, от 16.09.2016 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.
 12. Документ на „Алианц Банк България“ АД от 15.09.2016 г. за актуална банкова сметка на името на ПП „Движение 21“, по която ще се обслужва предизборната кампания.
 13. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 6215 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.
 14. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: „ПП Движение 21 – ПП НДСВ“.

От протокол с вх. № ПВР-04-03-12 от 20 септември 2016 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ПП Движение 21 – ПП НДСВ“ в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ПП Движение 21 – ПП НДСВ“.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 3439-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „ПП Движение 21 – ПП НДСВ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „ПП Движение 21 – ПП НДСВ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по следния начин: ПП Движение 21 – ПП НДСВ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения