Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3532-ПВР
София, 17 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Владимир Първанов Кузов и независим кандидат за вицепрезидент Борислав Янчев Ноев в изборите на 6 ноември 2016 г., представляван от Ленко Георгиев Панайотов

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Ленко Георгиев Панайотов, заведено под № 4 в регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на Владимир Първанов Кузов за независим кандидат за президент и Борислав Янчев Ноев за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 25 избиратели, в състав: Златка Петрова Маринова, Ивайло Ангелов Петров, Димитър Бранимиров Хубанов, Николай Лазаров Колев, Бойчо Христов Христов, Стефан Георгиев Атанасов, Веселин Красимиров Проданов, Красимир Кирилов Кузманов, Никола Трифонов Николов, Асен Георгиев Василев, Васил Петков Василев, Красимир Димитров Христов, Марина Иванова Петрова, Йовко Петров Русев, Диляна Георгиева Илиева, Адриан Иванов Станков, Асен Юлиев Миленов, Румил Иванов Лачев, Румен Иванов Иванов, Атанас Радославов Георгиев, Румяна Иванова Фичева, Димитър Иванов Димитров, Златко Стоянов Димитров, Ленко Георгиев Панайотов и Димитър Георгиев Милушев.

Към заявлението са приложени:

 1. решение за създаване на инициативния комитет от 31 май 2016 г. за издигане на Владимир Първанов Кузов за независим кандидат за президент и Борислав Янчев Ноев за независим кандидат за вицепрезидент на републиката и за определяне на лицето, което ще представлява инициативния комитет, а именно Ленко Георгиев Панайотов;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 25 броя;
 3. декларация – Приложение № 61-ПВР от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 25 броя;
 4. банков документ по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;
 5. удостоверение за новооткрита банкова сметка изх. № 54515-Т-18404/16.09.2016 г., издадено от „Тексимбанк“ АД –офис „Тодор Александров“ – София, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 6. списък с имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания – отговорник Димитър Георгиев Милушев и счетоводител Цветан Койчев Цветанов;
 7. копие от заявление от инициативния комитет до КЗЛД с вх. №  З-126/16.09.2016 г. от КЗЛД за регистрация като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни.

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс и Решение № 3440-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Владимир Първанов Кузов и независим кандидат за вицепрезидент Борислав Янчев Ноев в изборите на 6 ноември 2016 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1. Златка Петрова Маринова  
2. Ивайло Ангелов Петров  
3. Димитър Бранимиров Хубанов  
4. Николай Лазаров Колев  
5. Бойчо Христов Христов  
6. Стефан Георгиев Атанасов  
7. Веселин Красимиров Проданов  
8. Красимир Кирилов Кузманов  
9. Никола Трифонов Николов  
10. Асен Георгиев Василев  
11. Васил Петков Василев  
12. Красимир Димитров Христов  
13. Марина Иванова Петрова  
14 Йовко Петров Русев  
15. Диляна Георгиева Илиева  
16. Адриан Иванов Станков  
17. Асен Юлиев Миленов  
18. Румил Иванов Лачев  
19. Румен Иванов Иванов  
20. Атанас Радославов Георгиев  
21. Румяна Иванова Фичева  
22. Димитър Иванов Димитров  
23. Златко Стоянов Димитров  
24. Ленко Георгиев Панайотов
–представляващ инициативния комитет
 
25. Димитър Георгиев Милушев  

за издигане на Владимир Първанов Кузов за независим кандидат за президент и Борислав Янчев Ноев за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2917-НС / 30.11.2023

  относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

 • всички решения