Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3523-МИ/НР
София, 16 септември 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Шумен, област Шумен

По електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1011/10.09.2016 г. и в оригинал на 12.09.2016 г. е постъпило заявление от Даниела Симеонова Величкова – председател на ОИК – Шумен, с което желае да бъдат прекратени предсрочно пълномощията й поради лични причини. В тази връзка с вх. № МИ-10-75/14.09.2016 г. на ЦИК е получено предложение от Любомир Димитров Христов – надлежно упълномощен областен координатор на ПП „ГЕРБ“ за област Шумен за промяна и попълване състава на ОИК – Шумен, област Шумен. Предлага се на мястото на Даниела Симеонова Величкова – председател на ОИК – Шумен, да бъде преназначена Миглена Боянова Арсова, досегашен член на ОИК, а на нейно място да бъде назначен Добри Атанасов Чобанов.

Към предложението са приложени: декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копия от личните карти и копия от дипломите за завършено висше образование на Миглена Боянова Арсова и Добри Атанасов Чобанов, както и заверено копие на пълномощно № КО-Г-082/14.08.2015 г. в полза на Любомир Димитров Христов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Шумен, област Шумен, Даниела Симеонова Величкова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Шумен, област Шумен, Миглена Боянова Арсова, ЕГН …, досегашен член на ОИК, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Шумен, област Шумен, Добри Атанасов Чобанов, ЕГН ...

На назначените председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3752-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1073-МИ / 18.01.2022

    относно: допускане на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1072-МИ / 18.01.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • всички решения