Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 351-ЕП
София, 13 май 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал-жалба от Деница Гаджева в качеството й на член на ЦС на ПП „Атака“ за извършено нарушение на предизборна агитация от Николай Бареков

Постъпил е сигнал - жалба от ЦС на ПП „Атака" с вх. № ЕП-10-79/12.05.2014 г. В жалбата се излагат оплаквания за системни нарушения на правилата за предизборна агитация от Николай Бареков, лидер на партия „България без цензура". Твърди се, че в платени публикации от 10.05.2014 г. във в. „Труд" със заглавие „Бареков: Никога няма да продам ББЦ на Доган" и във в. „24 часа" със заглавие „Бареков: Проклет да съм, ако си продам партията на Доган" са цитирани изявления на Николай Бареков, които съдържат обидни квалификации и откровени лъжи, както и че двете статии накърняват доброто име на водача на листата на ПП Атака за членове на Европейския парламент от Република България. Във връзка с подадения сигнал - жалба, бяха изискани от жалбоподателя копия на цитираните статии в посочените печатни издания, които своевременно бяха представени, както и пълномощно от представляващия ПП Атака в полза на подателя на сигнала - Деница Гаджева.
В резултат на дадените от ЦИК указания към сигнала се приложиха копия от публикациите във в. „Труд" и „24 часа", упълномощаване от Десислав Чуколов - зам.-председател, с което признава всички действия на Деница Гаджева във връзка с подадения сигнал, и удостоверение за актуално състояние по ф.д. № 7062/2005 г., издадено на 24.03.2014 г. от СГС. От съдържанието на двете публикации се установява, че във всяка една от тях има цитат на изявлението на Николай Бареков, направено на предизборно мероприятие, проведено в театъра във Видин, както следва: „Сидеров извърши най-голямото предателство, превърна се в мекере, защото продаде партията си и българските патриоти на Лютви Местан и ДПС".
Жалбата е подадена в срок доколкото срокът по чл. 200, ал. 1 от ИК се отнася само до излъчване на предавания в електронните медии. В случая нарушението е извършено с публикация в печатни медии. Разгледана по същество, жалбата е основателна. Налице е нарушение на правилата за извършване на предизборна агитация. Нарушени са забраните на чл. 183, ал. 4 от ИК за накърняване на добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите и на чл. 191 от ИК за отправяне на политически внушения във вреда на една или друга партия или кандидат. Налице са предпоставките за ангажиране на административно-наказателната отговорност по чл. 495 от ИК за съставяне на акт за установяване на административното нарушение по реда на чл. 496, ал. 2, т. 1 от ИК и за изпращане на основание чл. 496, ал. 3 от ИК на преписката на областния управител на област София за съставяне на наказателно постановление.
Предвид горното и на основание чл. 57, т. 26, чл. 200, чл. 183, ал. 4, чл. 191, чл. 495 и чл. 496 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА нарушение на правилата за извършване на предизборна агитация и на забраните на чл. 183, ал. 4 от ИК за накърняване на добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите и на чл. 191 от ИК за отправяне на политически внушения във вреда на една или друга партия или кандидат, извършено от Николай Тихомиров Бареков чрез публикуване на статии във в. „Труд" и „24 часа" на 10 май 2014 г.
Да се състави на лицето Николай Тихомиров Бареков, ЕГН ..., акт за установяване на административно нарушение по реда на чл. 496 от ИК в тридневен срок от подаване на сигнала за извършено нарушение.
Актът за установяване на административно нарушение, ведно с преписката по жалбата на ПП „Атака", да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление на основание чл. 495 от ИК за налагане на глоба на лицето Николай Тихомиров Бареков за това, че е нарушил забраните на чл. 183, ал. 4 от ИК за накърняване на добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите и на чл. 191 от ИК за отправяне на политически внушения във вреда на една или друга партия или кандидат чрез публикации във в. „Труд" и „24 часа" с дата на издаване 10 май 2014 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения