Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3472-ПВР/НР
София, 10 септември 2016 г.

ОТНОСНО: възлагане на обществени поръчки във връзка с провеждането на разяснителна кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и информационно-разяснителна кампания за национален референдум на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 32 във връзка с § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И :

 

 1. ОТКРИВА процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 186 – 195 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Подпомагане на Централната избирателна комисия при създаване и изпълнение разяснителна кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и информационно-разяснителна кампания за национален референдум на 6 ноември 2016 г., чрез създаване на познаваеми и добре приемани логотип, слоган, визии и клипове за кампанията, включващи ключовите послания към избирателите/гласоподавателите и адресиращи специфичните нужди на целевите публики и производството на аудио и видео материали за целите на информационна кампания „Президентски избори и референдум 2016“.

ОДОБРЯВА обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Прогнозната стойност на поръчката е 69 500 лв. без ДДС.

Участниците следва да подават оферта за цялостно изпълнение на поръчката.

 1. ОТКРИВА процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл. 20, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Консултантски услуги при създаване и реализиране на интегрирана комуникационна кампания, която да осигури публичност, да информира и повиши познанията и мотивацията на българските граждани за предстоящите президентски избори и референдум 2016, в съответствие с Изборния кодекс и правомощията, задълженията и отговорностите на ЦИК, чрез осигуряване на комплексно обслужване на публичното представяне на разяснителната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и информационно-разяснителната кампания за националния референдум на 6 ноември 2016 г. на ЦИК, управление на комуникацията през фейсбук и интернет страницата на ЦИК, и организиране и провеждане на кампанията в интернет медии“.

ОДОБРЯВА обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП и документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Прогнозна стойност на поръчката 110 000 лв. без ДДС.

Участниците следва да подават оферта за цялостно изпълнение на поръчката.

 1. Определя за отговорно длъжностно лице Николай Желязков – главен юрисконсулт в Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Възлага на отговорното длъжностно лице:

 • да публикува документациите за участие на интернет страницата на ЦИК в профила на купувача;
 • да изпрати до регистъра на Агенцията по обществени поръчки  необходимите документи по възлагането на обществените поръчки;
 • да осъществява дейностите, свързани с провеждането на обществените поръчки, включително и да приема документи за участие.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1822-НС / 24.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1821-НС / 24.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

 • № 1820-НС / 24.03.2023

  относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

 • всички решения