Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3420-МИ
София, 26 август 2016 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил; за кмет на кметство Загорско, община Момчилград, област Кърджали; за кмет на кметство Градево, община Симитли, област Благоевград; за кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца; за кмет на кметство Добруша, община Криводол, област Враца; за кмет на кметство Петлино, община Кърджали, област Кърджали; за кмет на кметство Калоянци, община Кърджали, област Кърджали; за кмет на кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище; за кмет на кметство Станево, община Лом, област Монтана; за кмет на кметство Капитановци, община Видин, област Видин; за кмет на кметство Владо Тричков, община Своге, Софийска област; за кмет на кметство Свидня, община Своге, Софийска област; за кмет на кметство Тракиец, община Хасково, област Хасково; за кмет на кметство Криво поле, община Хасково, област Хасково, и за кмет община Главиница, област Силистра; насрочени на 2 октомври 2016 г.

Постъпило е заявление от партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“, подписано от председателя и представляващ партията Николай Георгиев Цонев, чрез пълномощника Елена Васкова Арнаудова, заведено под № 17 на 25 август 2016 г. в регистъра на партиите, за участие в частичния избор за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил, насрочен с Указ № 106 от 18.04.2016 г.на президента на републиката; за кмет на кметство Загорско, община Момчилград, област Кърджали, насрочен с Указ № 115 от 26.04.2016 г.на президента на републиката; за кмет на кметство Градево, община Симитли, област Благоевград, насрочен с Указ № 125 от 09.05.2016 г.на президента на републиката; за кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца, насрочен с Указ № 162 от 31.05.2016 г. на президента на републиката; за кмет на кметство Добруша, община Криводол, област Враца, насрочен с Указ № 166 от 02.06.2016 г. на президента на републиката; за кмет на кметство Петлино, община Кърджали, област Кърджали, насрочен с Указ № 169 от 06.06.2016 г.на президента на републиката; за кмет на кметство Калоянци, община Кърджали, област Кърджали, насрочен с Указ № 170 от 06.06.2016 г.на президента на републиката; за кмет на кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище, насрочен с Указ № 180 от 10.06.2016 г.на президента на републиката; за кмет на кметство Станево, община Лом, област Монтана, насрочен с Указ № 207 от 21.06.2016 г.на президента на републиката; за кмет на кметство Капитановци, община Видин, област Видин, насрочен с Указ № 208 от 21.06.2016 г.на президента на републиката; за кмет на кметство Владо Тричков, община Своге, Софийска област, насрочен с Указ № 271 от 02.08.2016 г.на президента на републиката; за кмет на кметство Свидня, община Своге, Софийска област, насрочен с Указ № 272 от 02.08.2016 г. на президента на републиката за кмет на кметство Тракиец, община Хасково, област Хасково, насрочен с Указ № 280 от 08.08.2016 г. на президента на републиката; за кмет на кметство Криво поле, община Хасково, област Хасково, насрочен с Указ № 281 от 08.08.2016 г. на президента на републиката, и за кмет на община Главиница, област Силистра, насрочен с Указ № 212 от 24.06.2016 г. на президента на републиката, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е:НОВА АЛТЕРНАТИВА.

Към заявлението са приложени: заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 17.08.2016 г. от СГС – ТО, VІ-16 състав, по ф.д. № 624/2012 г.; заверено копие от удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-1201 от 17.08.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г. и пълномощно от председателя на партията Николай Георгиев Цонев в полза на Елена Васкова Арнаудова.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1883-МИ от 04.09.2015 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Налице са изискванията на чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс за допускане на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в частичните избор за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил; за кмет на кметство Загорско, община Момчилград, област Кърджали; за кмет на кметство Градево, община Симитли, област Благоевград; за кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца; за кмет на кметство Добруша, община Криводол, област Враца; за кмет на кметство Петлино, община Кърджали, област Кърджали; за кмет на кметство Калоянци, община Кърджали, област Кърджали; за кмет на кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище; за кмет на кметство Станево, община Лом, област Монтана; за кмет на кметство Капитановци, община Видин, област Видин; за кмет на кметство Владо Тричков, община Своге, Софийска област; за кмет на кметство Свидня, община Своге, Софийска област; за кмет на кметство Тракиец, община Хасково, област Хасково; за кмет на кметство Криво поле, община Хасково, област Хасково, и за кмет община Главиница, област Силистра; насрочени на 2 октомври 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил; за кмет на кметство Загорско, община Момчилград, област Кърджали; за кмет на кметство Градево, община Симитли, област Благоевград; за кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца; за кмет на кметство Добруша, община Криводол, област Враца; за кмет на кметство Петлино, община Кърджали, област Кърджали; за кмет на кметство Калоянци, община Кърджали, област Кърджали; за кмет на кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище; за кмет на кметство Станево, община Лом, област Монтана; за кмет на кметство Капитановци, община Видин, област Видин; за кмет на кметство Владо Тричков, община Своге, Софийска област; за кмет на кметство Свидня, община Своге, Софийска област; за кмет на кметство Тракиец, община Хасково, област Хасково; за кмет на кметство Криво поле, община Хасково, област Хасково, и за кмет община Главиница, област Силистра; насрочени на 2 октомври 2016 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е НОВА АЛТЕРНАТИВА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения