Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3401-МИ
София, 17 август 2016 г.

ОТНОСНО: отказ за допускане на партия „АТАКА“ за участие в новите избори за общински съветници в община Балчик, област Добрич, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Постъпило е заявление от партия „АТАКА“, подписано от Волен Николов Сидеров – представляващ партията, чрез надлежно упълномощената Рени Димитрова Асенова, заведено под № 22 на 17 август 2016 г. в регистъра на партиите, за участие в новите избори общински съветници в община Балчик, област Добрич, насрочени с Указ № 126 от 9 май 2016 г. на президента на републиката.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: Партия АТАКА.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 10.02.2016 г. от СГС – ТО, VІ-5 състав, по ф.д. № 7062/2005 г.; удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-1202 от 17.08.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г. и пълномощно в полза на Рени Димитрова Асенова. Към заявлението не е приложено удостоверение за актуално състояние на партията към датата на насрочване на изборите в съответствие с изискването на чл. 469, ал. 2 във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 1 от ИК.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 2004-МИ от 08.09.2015 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

При приемането на документите Централната избирателна комисия е установила посочените непълноти и несъответствия и е дала указания по реда на чл. 134, ал. 2 от ИК за отстраняване на непълноти и несъответствия в представените документи в срок до 17,00 ч. на 17 август 2016 г. – крайния срок за регистрация, а именно: да се представи удостоверение за актуално правно състояние на ПП „АТАКА“ в съответствие с изискванията на чл. 469, ал. 2 във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 1 от ИК. Партия „АТАКА“ е уведомена незабавно за дадените указания чрез упълномощената Рени Димитрова Асенова. Указанията не са изпълнени в дадения срок.

Не са налице са изискванията на чл. 468 и чл. 469 от Изборния кодекс за допускане на партия „АТАКА“ за участие в новите избори за общински съветници в община Балчик, област Добрич, насрочени на 2 октомври 2016 г., поради непредставяне в срок на изискуемите от закона документи.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 134, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА ДОПУСНЕ партия „АТАКА“ за участие в новите избори за общински съветници в община Балчик, област Добрич, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения