Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3361
София, 11 август 2016 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Пловдив, район „Южен“, в което се съхраняват изборни книжа и материали и тяхното предаване на отдел „Държавен архив“

Постъпило е искане с вх. № МИ-14-3 от 10.08.2016 г. на Централната избирателна комисия от Борислав Инчев – кмет на район „Южен“, област Пловдив, за разрешаване на достъп до запечатани помещения:

- стая № 8, находяща се на ул. „Кукуш“ № 1, гр. Пловдив; в което се съхраняват изборни книжа и материали от проведени на 05.07.2009 г. Парламентарни избори и проведени на 07.06.2009 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България;

- стая № 12, находяща се на ул. „Кукуш“ № 1, гр. Пловдив, в което се съхраняват изборни книжа и материали от проведени на 23.10.2011 г. местни избори и избори за президент и вицепрезидент на републиката – първи тур;

- помещение, находящо се на ул. „Райко Жинзифов“ № 10, ет. 1, гр. Пловдив, в което се съхраняват изборни книжа и материали от проведени на 30.10.2011 г. местни избори и избори за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, и предаване на изборните книжа на отдел „Държавен архив“.

Съгласно чл. 457, ал. 5 от ИК изборните книжа и материали от произведените местни избори се съхраняват от общинските администрации до следващите общи избори за общински съветници и кметове. След изтичане на срока за съхранение и извършване на експертиза при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове, определените за постоянно съхранение книжа от местни избори 2011 г. се предават в отдел „Държавен архив“ на съответната дирекция „Регионален държавен архив“.

Книжата и материалите от изборите за президент и вицепрезидент се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори за президент и вицепрезидент.

Съгласно Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения в район „Южен“, област Пловдив:

- стая № 8, находяща се на ул. „Кукуш“ № 1, гр. Пловдив; в което се съхраняват изборни книжа и материали от проведени на 05.07.2009 г. Парламентарни избори и проведени на 07.06.2009 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България;

- стая № 12, находяща се на ул. „Кукуш“ № 1, гр. Пловдив, в което се съхраняват изборни книжа и материали от проведени на 23.10.2011 г. местни избори и избори за президент и вицепрезидент на републиката – първи тур;

- помещение, находящо се на ул. „Райко Жинзифов“ № 10, ет. 1, гр. Пловдив, в което се съхраняват изборни книжа и материали от проведени на 30.10.2011 г. местни избори и избори за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, и предаване на изборните книжа от местните избори на отдел „Държавен архив“.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Книжата и материалите от изборите за президент и вицепрезидент се съхраняват в помещението до произвеждането на следващите избори за президент и вицепрезидент, след което се предават в държавен архив.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол да се изпратят на ЦИК.

След предаване на книжата от произведените през 2011 г. местни избори в отдел „Държавен архив“ и унищожаване на останалите книжа и материали кметът на общината изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещенията, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения