Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 325-НС
София, 25 юни 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 21-1 от 24.06.2021 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“, представлявано от Светослав Щерев Николов, регистрирана с Решение № 311-НС от 24 юни 2021 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Светослав Николов, представляващ сдружението, в полза на 11 (единадесет) лица – представители на сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 11 (единадесет) бр.;

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 11 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

На 25.06.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 10 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за едно лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 10 (десет) упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“ както следва:

Име

ЕГН

1.

Иван Атанасов Йорданов

2.

Динка Стоянова Вълчанова

3.

Константин Каменов Костадинов

4.

Камен Костов Костадинов

5.

Даниел Любомиров Неделчев

6.

Тодор Николов Зафиров

7.

Стефан Георгиев Миленков

8.

Андрей Симеонов Димитров

9.

Огнян Димитров Огнянов

10.

Симеон Росенов Биндер

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения