Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3247-МИ
София, 31 май 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Добруша, община Криводол, област Враца

Общинската избирателна комисия – Криводол, област Враца, с писмо вх. № ЧМИ-15-10/30.05.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 205 от 26.05.2016 г. на основание чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на кметство Добруша, община Криводол, област Враца, Ивайло Цветков Илиев.

Към уведомлението са приложени: решение № 205 от 26.05.2016 г. на ОИК – Криводол; решение № 5383 от 09.05.2016 г. по адм. д. № 959/2016 г. на ВАС; решение № 469 от 29.12.2015 г. по адм. д. № 621/2015 г. на АС - Враца.

Централната избирателна комисия намира, че Общинската избирателна комисия – Криводол, област Враца, е представила необходимите документи съгласно чл. 463, ал.3 от Изборния кодекс.

С оглед представените документи и при спазване нормата на чл. 463, ал. 1, изр. второ от Изборния кодекс, частичен избор за кмет на  кметство се насрочва само в населено място, което към датата на прекратяване на пълномощията на кмета отговаря на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България. Централната избирателна комисия констатира, че датата на прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Добруша, община Криводол, област Враца, е 09.05.2016 г., като към тази дата нормата на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България във връзка с чл. 463, ал. 1, изр. второ от Изборния кодекс предвижда, че населеното място, в което следва да се насрочи частичен избор на кмет на кметство следва да е с население над 100 души. Централната избирателна комисия извърши служебно справка в интернет страницата на МРРБ, ГД „ГРАО“, база данни „Население“, като констатира, че към 15.03.2016 г. в с. Добруша, община Криводол, област Враца, има регистрирани по постоянен адрес 143 лица, поради което населеното място отговаря на изискванията на чл. 463, ал. 1 от ИК и следва да бъде направено предложение до Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Добруша, община Криводол, област Враца.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Добруша, община Криводол, област Враца.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения