Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3235-МИ
София, 7 май 2024 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Тетевен, област Ловеч

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № ЦИК-МИ-17-159 от 26.04.2024 г. от Дора Ангелова Стоянова за освобождаването й като председател на ОИК – Тетевен, поради възникнала несъвместимост по чл. 66, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Тетевен, област Ловеч, Дора Ангелова Стоянова, ЕГН…, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения