Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 323-ЕП
София, 9 май 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Галин Славчев Костов в качеството му на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ – Ямбол, срещу решение № 20-ЕП от 05.05.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район – Ямболски

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия чрез РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, по електронната поща с наш вх. № ЕП-15-125/07.05.2014 г. и в оригинал по пощата на 09.05.2014 г. от Галин Славчев Костов в качеството му на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Ямбол, срещу решение № 20-ЕП от 05.05.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски. С решение № 18-ЕП от 30.04.2014 г. РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, отхвърля предложения проект на решение по горепосочения сигнал.

Жалбоподателят счита обжалваното от него решение за неправилно и незаконосъобразно. В депозираната жалба същият твърди, че е подал в РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, сигнал относно незаконно поставени предизборни рекламни касети (малък билборд) на коалиция „Коалиция за България" на кръстовище на ул. „Раковски" срещу стълбите на Старата автогара, както и на ул. „Цар Освободител", до сградата на община Тунджа. Сочи че посочените места са извън определените за поставяне на агитационни материали съгласно Заповед № РД-02-00-264 от 23.04.2014 г. на кмета на община Ямбол.

Преписката по жалбата, изпратена от РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, съдържа: придружително писмо с опис на документи, жалба с изх. № 92/07.05.2014 г. на ПП „ГЕРБ" - Ямбол, вх. № 65/07.05.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, пълномощни - 2 бр. (пълномощно № КО-Г-030/24.05.2014 г.; № 250/2014 г.), сигнал вх. № 57/02.05.2014 г. от РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, регистър на жалбите и сигналите в РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, копие от заповед № РД-02-05-64 от 25.04.2014 г., на кмета на община Ямбол, протокол № 11/04.05.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, протокол № 12/05.05.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, копие от решение № 20-ЕП/05.05.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, извадка от интернет страницата на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, на решение № 20-ЕП/05.05.2014 г.

По електронната поща в ЦИК с вх. № ЕП-10-68/07.05.2014 г. е депозирано писмо, наименувано уведомление от Румен Данчев Банков - упълномощен представител на Коалиция за България, ведно с приложения, а именно: уведомление от Румен Банков -упълномощен представител на КБ, относно изпратено в ЦИК от РИК в Тридесет и първи район - Ямболски; писмо с изх. № 18/07.05.2014 г. по повод решение № 20-ЕП/05.05.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски; жалба чрез кмета на община Ямбол до Административен съд Ямбол от Румен Данчев Банков - председател на ОбС на БСП - Ямбол, против заповед № РД/02-00264/23.04.2014 г. на кмета на община Ямбол; служебен бон от „Български пощи" (2 бр.) в полза на лицето Румен Банков; договор за  външна реклама между Общинския съвет на БСП - Ямбол, и „Маг Комюникейшънс" ЕАД, ведно с пълномощно и копие  на заповед РД/02-00264 от 23.04.2014 г. на кмета на община Ямбол.

Предвид горното ЦИК прави следните изводи:

Жалбата е подадена в срока по чл. 73, ал. 1 от ИК от лице, което се легитимира като пълномощник на ПП „ГЕРБ" - Ямбол.

От приложените към жалбата пълномощни се установява, че преупълномощеното лице Галин Славчев Костов има право да представлява ПП „ГЕРБ" на територията на област Ямбол (т. 1 от пълномощното), както и да подава, подписва и получава всякакви документи, свързани с подготовката, провеждането и приключването на предизборната кампания, пред Районната избирателна комисия - Ямбол, в т.ч. молби, жалби, заявления, предложения, включително да оспорва изборните резултати (т. 6 от пълномощното). Следователно лицето, подало жалбата, не разполага с пълномощия да представлява ПП „ГЕРБ" пред Централната избирателна комисия.

Водима от горното, Централната избирателна комисия приема жалбата за недопустима.

Предвид горното и на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Галин Славчев Костов в качеството му на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Ямбол, срещу решение № 20-ЕП от 05.05.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения