Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3225-ЕП/НС
София, 7 май 2024 г.

ОТНОСНО: реда за предоставянето и разходването на средствата за медийни пакети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 171, чл. 172, ал. 1, чл. 178 – 180, 187, 189 – 191, 194, чл. 198 и §1, т. 15 и 16 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, решения № 3136-ЕП/НС от 23.04.2024 г., № 3183-ЕП/НС от 29.04.2024 г. на ЦИК, писмо с вх. № ЦИК-ЕПНС-02-27/1 от 23.04.2024 г. от Министерството на правосъдието и съгласувателно писмо вх. № ЦИК-ЕПНС-02-164/1 от 02.05.2024 г. на министъра на финансите Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Държавата предоставя средства за медийни пакети за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на партиите и коалициите, които нямат право на държавна субсидия по Закона за политическите партии, общо за двата вида избори в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лв. с ДДС. Когато партия или коалиция е регистрирана само в изборите за народни представители, медиен пакет в посочения размер се предоставя, ако партията или коалицията е регистрирала кандидатски листи във всички изборни райони.

2. На коалиция, в която участват партии, които имат право на държавна субсидия по реда на Закона за политическите партии, се предоставят средства за медийни пакети в размер, пропорционален на дела на партиите, участващи в коалицията, които нямат право на държавна субсидия.

3. Държавата предоставя средства за медийни пакети в размер на 5000 (пет хиляди) лв. с ДДС на инициативните комитети, които са регистрирали кандидати за членове на Европейския парламент от Република България и на инициативни комитети, които са регистрирали кандидати в изборите за народни представители.

4. Средствата по т. 1 – 3 са за сметка на държавния бюджет и се използват за заплащане на различните платени форми на отразяване на предизборната кампания чрез доставчиците на медийни услуги.

5. Средствата по т. 1 – 3 се включват в сумата към общия размер на финансирането на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г., който не може да надхвърля:

- 2 000 000 лв. за партия и коалиция;

- 100 000 лв. за инициативен комитет.

6. Средствата по т. 1 – 3 се включват в сумата към общия размер на финансирането на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г., който не може да надхвърля:

- 3 000 000 лв. за партия и коалиция при участие в изборите за народни представители;

- 200 000 лв. за инициативен комитет, регистрирал кандидат за участие в изборите за народни представители.

7. Централната избирателна комисия заплаща различните платени форми на отразяване на предизборната кампания до изчерпване на средствата на партията, коалицията или инициативния комитет по т. 1 – 3.

8. Партиите, коалициите и инициативните комитети обявяват в единния публичен регистър към Сметната палата (чл. 171 ИК) и отчитат пред Сметната палата (чл. 172, ал. 1 ИК) средствата за медийните пакети, които са заплатени за отразяване на проявите на кандидатите им.

9. Настоящото решение регулира взаимоотношенията между партиите, коалициите и инициативните комитети, доставчиците на медийни услуги (медиите) и Централната избирателна комисия във връзка с изразходването на средствата за медийни пакети при излъчване или публикуване на платени форми на отразяване на предизборната кампания.

10. По отношение на медийните пакети се прилагат решенията за финансиране на предизборната кампания и за условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

11. Доставчик на медийна услуга е физическо лице – едноличен търговец или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определяне на начина, по който тя е организирана.

Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставените услуги.

12. Медийна услуга е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. Медийни услуги са:

а) печатни медии – вестници, списания и други периодични издания;

б) медиите, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, като:

аа) обществените и търговските електронни медии – лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги;

бб) онлайн новинарски услуги – електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.

13. Не са медийни услуги лични блогове и социалните мрежи като фейсбук, туитър и други подобни.

14. Медийните услуги, за които се предоставят медийни пакети, се извършват въз основа на двустранен договор, одобрен от ЦИК.

15. Страните по двустранния договор са доставчикът на медийната услуга и съответната партия, коалиция или инициативен комитет.

16. Доставчиците на медийни услуги по двустранния договор следва да са регистрирани по съответния ред шест месеца преди началото на предизборната кампания.

Доставчиците на медийни услуги следва да са изпълнили задължението си по силата на чл. 187, ал. 1 ИК, съответно на чл. 198, ал. 5 и 6 ИК за обявяване на условията, реда и тарифите за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания. Цените, обявени от доставчика на медийната услуга, не могат да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания, за което доставчикът на медийната услуга представя декларация.

17. В срок до 10.05.2024 г. ЦИК определя с решение партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право на медийни пакети.

18. Договорът между партиите, коалициите и инициативните комитети и доставчиците на медийни услуги следва да съдържа:

- вида и обхвата на медийната услуга;

- обема на медийната услуга;

- вида на медийния пакет по т. 1 – 3;

- срок/период на изпълнение;

- цената на договора с включено ДДС;

- условие, че заплащането на цената на договора след изпълнението му се извършва от ЦИК по сметка на медията – страна по договора, за сметка на медийния пакет на съответната партия, коалиция или инициативен комитет.

19. Цената на договорите не може да надвишава размера на медийния пакет, съответно на наличните средства в него. Когато е сключен договор на цена, по-висока от медийния пакет или от неговия остатък, се изплаща сума в размер на наличните по пакета средства.

20. Договорът се одобрява от Централната избирателна комисия, ако отговаря на всички законови изисквания, и влиза в сила от датата на одобряване.

21. В случай че партията, коалицията или инициативният комитет ползва медийния пакет за предоставени от повече от един доставчик медийни услуги, се сключват отделни договори с всеки един от доставчиците поотделно. Сборът на цените по отделните договори не може да надвишава размера на медийния пакет по т. 1 – 3, съответно на наличните средства в него.

22. За сключване на договор за медийна услуга партията, коалицията или инициативният комитет изпращат заявка до съответната медия за вида на медийната услуга, която съдържа:

- наименованието/името на заявителя;

- наименованието на съответната радио- или телевизионна програма/печатна медия/онлайн новинарска услуга (уеб-сайт);

- вида и обема на търсената медийна услуга;

- вида на заявката за пакет е по т. 1 – 3 от настоящото решение.

23. Доставчикът на медийната услуга изпраща запитване до ЦИК (Приложение № 1) с копие до съответната партия, коалиция или инициативен комитет, което освен данните по т. 23, съдържа:

а) обща стойност (крайна цена в лева с включено ДДС) на търсената услуга;

б) лице за контакт от страна на медията;

в) лице за контакт от страна на партията, коалицията или инициативния комитет и телефон за връзка;

г) искане за проверка дали в медийния пакет на съответната партия, коалиция или инициативен комитет е налична посочената в запитването сума (цената на търсената медийна услуга).

24. Запитванията се регистрират в деловодната система на ЦИК по реда на тяхното постъпване.

25. Централната избирателна комисия извършва проверка дали в медийния пакет на съответната партия, коалиция или инициативен комитет е налична посочената в запитването по т. 24 сума.

26. Централната избирателна комисия изпраща незабавно уведомление до медията с копие до партия, коалиция или инициативен комитет за наличните средства в медийния пакет на заявителя.

27. След сключване на договора между доставчика на медийна услуга и партията/коалицията/инициативния комитет, същият незабавно, но не по-късно от първото договорено излъчване или публикуване, се представя в три екземпляра от страните за одобряване от ЦИК и се обявява съгласно Приложение № 2. Два от одобрените екземпляри на договора се връщат на договарящите страни.

28. Заплащането на медийната услуга, предмет на договора, се извършва въз основа на писмено искане от страна на доставчика на медийна услуга до ЦИК.

28.1. Искането, ведно с посочените в т. 28.2. отчетни документи и доказателства, следва да бъде направено до 30 дни от датата, на която договорът е следвало да бъде изпълнен, но не по-късно от 09.07.2024 г.

28.2. Заплащането на медийната услуга, предмет на договора, се извършва от ЦИК по банкова сметка на доставчика на медийната услуга след представяне на:

- протокол, подписан от страните по договора, за приемане на изпълнението;

- доказателства, удостоверяващи изпълнението на предмета на договора в пълен обем;

- оригинал на фактура, издадена от доставчика на медийна услуга, с основание за плащане: „за заплащане на услуга (като се опише и видът на услугата така, както е описана в договора) по медиен пакет на партия/коалиция/инициативен комитет (посочване наименованието на страната по договора според регистрацията в ЦИК или РИК)“.

28.3. Централната избирателна комисия заплаща фактурата на доставчика на медийна услуга при условие, че услугата е изпълнена в пълен обем, предоставени са доказателствата по т. 28.2., искането за заплащане е направено в срока по т. 28.1. и са спазени изискванията на ИК.

29. Доказателства по смисъла на т. 28.2. са:

- при излъчване от радио- или телевизионен оператор – диск или друг електронен (технически) носител със съответния запис;

- при печатна публикация – копие от самата публикация, от която е ясен броят на изданието;

- сертификат за излъчване; и

- други в зависимост от спецификата на уговорената медийна услуга.

30. Централната избирателна комисия има правото да извършва мониторинг на излъчваното съдържание по време на изпълнението на договора за медийни услуги.

31. Централната избирателна комисия извършва самостоятелно проверка по отношение на представените отчетни документи за изпълнение на договора и цената на договорените услуги.

32. Всяко изменение или прекратяване на одобрен от ЦИК договор се удостоверява с подписан анекс към договора или споразумение за прекратяването на договора, които подлежат на одобряване от ЦИК.

33. Партиите/коалициите/инициативните комитети са длъжни в срок от три дни след подписване на анекса, съответно споразумението по т. 32, да го представят в ЦИК за одобрение.

34. Централната избирателна комисия може да извършва контрол по изпълнението през целия период на изпълнението.

35. Централната избирателна комисия заплаща договорената цена в срок от 30 дни след представяне на документите по т. 28.2.

36. Въпроси, свързани с разходването на средствата за медийни пакети, могат да се отправят на e-mail: [email protected] или телефон 02/939 37 19, г-жа Дария Шлосер.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения