Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3225-МИ/НР
София, 5 май 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

Постъпило е предложение от Любомир Димитров Христов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ за област Шумен, с вх. № МИ-10-36/04.05.2016 г. на ЦИК. Предлага се за член на ОИК да бъде назначен Бюлент Мустафа Юмер. С Решение № 2985-МИ/НР от 8 декември 2015 г. на ЦИК е освободен като председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, Иван Кирилов Иванов. За председател на ОИК – Никола Козлево със същото решение е преназначен Есен Ертан Вадет – член на ОИК.

Към предложението са приложени: пълномощно № КО-Г-082/14.08.2015 г. в полза на Любомир Димитров Христов; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Бюлент Мустафа Юмер.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, Бюлент Мустафа Юмер, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения