Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3222-МИ/НР
София, 5 май 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Камено

С вх. № МИ-22-31 от 27.04.2016 г. е постъпило заявление от Ваня Манолова Димитрова – председател на ОИК – Камено, за освобождаването й от ОИК по лични причини.

С вх. № МИ-10-357/04.05.2016 г. на ЦИК е постъпило предложение от Димитър Бойчев Петров – областен координатор на ПП „ГЕРБ“ – Бургас. Предлага се на мястото на Ваня Манолова Димитрова – председател на комисията, да бъде назначена Стоянка Танева Желева.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Стоянка Танева Желева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Камено, област Бургас, Ваня Манолова Димитрова, ЕГН…, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Камено, област Бургас, Стоянка Танева Желева ЕГН ….

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 793-ПВР/НС / 23.10.2021

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 792-ПВР/НС / 23.10.2021

    относно: определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 791-ПВР/НС / 23.10.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 780-ПВР/НС от 22 октомври 2021 г. на ЦИК относно условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • всички решения