Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3222-МИ/НР
София, 5 май 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Камено

С вх. № МИ-22-31 от 27.04.2016 г. е постъпило заявление от Ваня Манолова Димитрова – председател на ОИК – Камено, за освобождаването й от ОИК по лични причини.

С вх. № МИ-10-357/04.05.2016 г. на ЦИК е постъпило предложение от Димитър Бойчев Петров – областен координатор на ПП „ГЕРБ“ – Бургас. Предлага се на мястото на Ваня Манолова Димитрова – председател на комисията, да бъде назначена Стоянка Танева Желева.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Стоянка Танева Желева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Камено, област Бургас, Ваня Манолова Димитрова, ЕГН…, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Камено, област Бургас, Стоянка Танева Желева ЕГН ….

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения