Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3197-ЕП/НС
София, 30 април 2024 г.

ОТНОСНО: определяне на изпълнител чрез състезателна процедура с договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 3 ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Профилактика/диагностика (тестване на СУЕМГ и на вградените в нея периферии – принтер и четец на смарт карти), подготовка, инсталиране на операционна система и приложния софтуер, параметризиране и окомплектоване на СУЕМГ, техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и изборния ден по места/съответната избирателна секция и осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители
Обособена позиция № 2: Транспорт на СУЕМГ до избирателните секции в страната и логистично осигуряване на СУЕМГ в предизборния и следизборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители“, открита с Решение № 3050-МИ от 9 април 2024 г. на ЦИК и уникален № на поръчката 04312-2024-0005, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 15.04.2024 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 29, чл. 18, ал. 1, чл. 212, чл. 213а, ал. 2 във вр. с чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и чл. 73, ал. 2, т. 1, буква „в“ и буква „г“,  чл. 18, ал. 1, т. 3 и чл. 76 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, и на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Решение № 3050-ЕП/НС от 9 април 2024 г. на ЦИК за откриване на процедурата, Заповед № 22-АД/23.04.2024 г. на председателя на ЦИК, Решение № 3135-ЕП/НС от 23.04.2024 г. на ЦИК за предварителен подбор, отразените резултати в Протокол № 1 от 23.04.2024 г., Протокол № 2 от 25.04.2024 г., Протокол № 3 от 26.04.2024 г., Протокол № 4 от 27.04.2024 г., Протокол № 5 от 27.04.2024 г., Протокол № 6 от 29.04.2024 г., Доклад от 30.04.2024 г. от работата на комисията по чл. 103, ал. 3 ЗОП и чл. 60 ППЗОП, Доклад по чл. 237б, ал. 1, т. 1 ЗОП, постъпил в ЦИК с вх. № ЦИК-25-47/30.04.2024 г., решение по протокол № 513 от 30.04.2024 г. на ЦИК и предвид извършения подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите и провеждане на преговори по двете обособени позиции, отразени в горепосочените протоколи, съставени на основание чл. 103, ал. 3 ЗОП във връзка с чл. 55, ал. 1 ППЗОП, както и предложените в офертите на участника по двете обособени позиции условия за изпълнение на поръчката, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. ОБЯВЯВА класирането на участниците в състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Дейности по осигуряване на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Профилактика/диагностика (тестване на СУЕМГ и на вградените в нея периферии – принтер и четец на смарт карти), подготовка, инсталиране на операционна система и приложния софтуер, параметризиране и окомплектоване на СУЕМГ, техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и изборния ден по места/съответната избирателна секция и осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители
Обособена позиция № 2: Транспорт на СУЕМГ до избирателните секции в страната и логистично осигуряване на СУЕМГ в предизборния и следизборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители“, както следва:

Първо място по обособена позиция № 1: „СИЕЛА НОРМА” АД.

Първо място по обособена позиция № 2: „СИЕЛА НОРМА” АД.

II. ОПРЕДЕЛЯ за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник по двете обособени позиции, както следва:

По обособена позиция № 1: „СИЕЛА НОРМА“ АД.

По обособена позиция № 2: „СИЕЛА НОРМА“ АД.

 

ІІІ. УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия да подпише договорите по двете обособени позиции със „Сиела Норма“ АД, ЕИК 130199580, за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

На основание чл. 22, ал. 10 ЗОП в тридневен срок от приемане на настоящото решение участниците да се уведомят за решението чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, към което е прикачено настоящото решение.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 ЗОП и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 ППЗОП решението, протоколите и докладът от работата на комисията за провеждане на процедурата да се публикуват едновременно в Регистъра на обществените поръчки и на профила на купувача в деня на изпращане на решението.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването му съгласно § 3, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения