Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3340-МИ
София, 21 май 2024 г.

ОТНОСНО: определяне на изпълнител по обществена поръчка за сключване на рамкови споразумения при състезателна процедура с договаряне със следния предмет:
„Дейности по осигуряване на машинното гласуване в страната в нови и частични избори за кметове и при евентуален втори тур за кметове, и в новите избори за общински съветници за периода от сключване на рамковото споразумение до 30 юни 2025 г. (включително), съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Профилактика/диагностика (тестване на СУЕМГ и на вградените в нея периферии – принтер и четец на смарт карти), подготовка, инсталиране на операционна система и приложния софтуер, параметризиране и окомплектоване на СУЕМГ, техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и изборния ден по места/съответната избирателна секция и осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ.
Обособена позиция № 2: Транспорт на СУЕМГ до избирателните секции и логистично осигуряване на СУЕМГ в предизборния и следизборния ден.“

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 29, чл. 82, ал. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 212, чл. 213а, ал. 2 във вр. с чл. 213, ал. 3 във вр. с чл. 428 от Изборния кодекс и чл. 73, ал. 2, т. 1, буква „в“ и буква „г“,  чл. 18, ал. 1, т. 3 и чл. 76 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с Решение № 3156-МИ от 24 април 2024 г. на ЦИК за откриване на процедурата, Заповед № 25-АД/10.05.2024 г. на председателя на ЦИК, Решение № 3284-МИ от 10.05.2024 г. на ЦИК за предварителен подбор, отразените резултати в Протокол № 1 от 10 май 2024 г., Протокол № 2 от  14 май 2024 г., Протокол № 3 от 16 май 2024 г., Протокол № 4 от 16 май 2024 г., Протокол № 5 от 18 май 2024 г., Доклад от 20.05.2024 г. от работата на комисията по чл. 103, ал. 3 ЗОП, утвърден на 21 май 2024 г. и чл. 60 ППЗОП, решение по протокол № 527 от 21 май 2024 г. на ЦИК и предвид извършения подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите и провеждане на преговори по двете обособени позиции, отразени в горепосочените протоколи, съставени на основание чл. 103, ал. 3 ЗОП във връзка с чл. 55, ал. 1 ППЗОП, както и предложените в офертите на участника по двете обособени позиции условия за изпълнение на поръчката, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. ОБЯВЯВА класирането на участниците в състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка за сключване на рамкови споразумения с предмет:

„Дейности по осигуряване на машинното гласуване в страната в нови и частични избори за кметове и при евентуален втори тур за кметове, и в новите избори за общински съветници за периода от сключване на рамковото споразумение до 30 юни 2025 г. (включително), съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Профилактика/диагностика (тестване на СУЕМГ и на вградените в нея периферии – принтер и четец на смарт карти), подготовка, инсталиране на операционна система и приложния софтуер, параметризиране и окомплектоване на СУЕМГ, техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и изборния ден по места/съответната избирателна секция и осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ.

Обособена позиция № 2: Транспорт на СУЕМГ до избирателните секции и логистично осигуряване на СУЕМГ в предизборния и следизборния ден.“, както следва:

Първо място по обособена позиция № 1: „СИЕЛА НОРМА” АД.

Първо място по обособена позиция № 2: „СИЕЛА НОРМА” АД.

 

II. ОПРЕДЕЛЯ за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник по двете обособени позиции, както следва:

 

По обособена позиция № 1: „СИЕЛА НОРМА“ АД.

По обособена позиция № 2: „СИЕЛА НОРМА“ АД.

 

ІІІ. УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия да подпише рамково споразумение при състезателна процедура с договаряне по двете обособени позиции със „Сиела Норма“ АД, ЕИК 130199580, за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

На основание чл. 22, ал. 10 ЗОП в тридневен срок от приемане на настоящото решение участниците да се уведомят за решението чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, към което е прикачено настоящото решение.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 ЗОП и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 ППЗОП решението, протоколите и докладът от работата на комисията за провеждане на процедурата да се публикуват едновременно в Регистъра на обществените поръчки и на профила на купувача в деня на изпращане на решението.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването му съгласно § 3, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения