Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 319-НС
София, 25 юни 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 19-1 от 23.06.2021 г. от сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“, представлявано от Стоил Савов Алипиев, регистрирана с Решение № 305-НС от 24 юни 2021 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Стоил Савов Алипиев в полза на 13 (тринадесет) лица – представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 13 (тринадесет) бр.;

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната.

На 24 юни 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 12 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК, а за 1 лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

  

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 12 (дванадесет) упълномощени представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Красимира Николаева Стоянова

2.       

Ивета Ивайлова Славчева

3.       

Вероника Кирилова Йорданова

4.       

Методи Кирилов Методиев

5.       

Тихомир Ангелов Христов

6.       

Мирослав Любов Рачев

7.       

Радослав Дилянов Радославов

8.       

Максим Митков Маринов

9.       

Петър Огнянов Николов

10.  

Росен Филипов Кирилов

11.  

Иван Асенов Знаменов

12.  

Асен Пачев Методиев

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения