Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3161-МИ
София, 1 април 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Горско Дюлево, община Момчилград, област Кърджали

Общинската избирателна комисия – Момчилград, област Кърджали, с писмо вх. № МИ-15-480/31.03.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 131 от 15.03.2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА е прекратила предсрочно пълномощията Сезгин Халил Ахмед – кмет на кметство Горско Дюлево, община Момчилград, област Кърджали.

Към уведомлението са приложени: решение № 131 от 15.03.2016 г. на ОИК – Момчилград, решение № 133 от 26.03.2016 г. на ОИК – Момчилград; писмо изх. рег. № ТР-20 от 09.03.2016 г. от Агенция по вписванията до ОИК – Момчилград; заверено копие на удостоверение изх. № 20160309130426/09.03.2016 г., издадено от Агенция по вписванията.

Решението за прекратяване пълномощията на кмета на кметство Горско Дюлево, община Момчилград, област Кърджали, не е обжалвано и е влязло в сила.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Момчилград, област Кърджали, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Горско Дюлево, община Момчилград, област Кърджали.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения