Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 316-НС
София, 25 юни 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Ивайло Маринов – изпълнителен директор на Турист Сервиз Холдинг, срещу Заповед № 64 от 21.06.2021 г. на извънредния и пълномощен посланик на Република България в Република Гърция

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба от Ивайло Маринов – изпълнителен директор и представляващ Турист Сервиз Холдинг. В жалбата се твърди, че Заповед № 64 от 21 юли 2021 г. на Валентин Порязов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Гърция, е издадена в противоречие с Решение № 34-НС от 18.05.2021 г. на Централната избирателна комисия за обявяване на местата, в които ще се образуват избирателни секции по реда на чл. 14, т. 3, и прогнозния брой секции във всяко място. В изложените съображения се сочи, че съгласно цитираното решение на Централната избирателна комисия в Атина, Гърция, на пл. Караискаки следва да бъдат открити три избирателни секции, а в оспорената заповед се предвижда да се открие само една избирателна секция на пл. Караискаки. Сочи се, че представляваното от жалбоподателя дружество е дългогодишен партньор на посолството на Република България в гр. Атина, Гърция, като неколкократно са предоставяли тяхно помещение, находящо се в Атина, пл. Караискаки, ул. Каролу № 24. Излагат се твърдения, че българските граждани, живущи в Атина, са свикнали да упражняват вота си в избирателната секция на ул. Каролу № 26 и е необяснимо нейното премахване, което е посочено като сериозно нарушение на избирателните права на българските граждани.

Във връзка с изложените съображения в жалбата се иска отмяна на заповедта като незаконосъобразна и нецелесъобразна и да се задължи г-н Валентин Порязов, действащ като извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Гърция да открие поне три избирателни секции на пл. Караискаки в Атина, една от които на ул. Каролу №26.

Производството е по реда на чл. 13, ал. 6 ИК.

Във връзка с горното Централната избирателна комисия извърши служебна проверка по законосъобразност на основание чл. 13, ал. 6 ИК на Заповед № 64 от 21.06.2021 г. и установи следното:

Заповед № 64 от 21.06.2021 г. е издадена на основание чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 11 от Решение № 14-НС от 14 май 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., във връзка с Решение № 253-НС от 18.06.2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Със Заповед № 64 от 21.06.2021 г. са образувани избирателни секции за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Гърция, както следва:

 1. Гр. Атина (Посолство – 1), на адрес: ул. Стратигу Калари №33А, кв. Палео Психико 154 52, Атина/Stratigou Kallari 33-A, Palef Psychiko, Athens 154 52(№ 321400170);
 2. Гр. Атина (Посолство – 2), на адрес: ул. Стратигу Калари №33А, кв. Палео Психико 154 52, Атина/Stratigou Kallari 33-A, Palef Psychiko, Athens 154 52 (№ 321400170);
 3. Гр. Атина – културен център Серафио – 1, на адрес: ул. Пиреос № 160, 11 854 Атина/Serafio, Pireos 160, Athens 118 54 (№ 321400173);
 4. Гр. Атина – културен център Серафио – 2, на адрес: ул. Пиреос № 160, 11 854 Атина/Serafio, Pireos 160, Athens 118 54 (№ 321400174);
 5. Гр. Атина – културен център Серафио – 3, на адрес: ул. Пиреос № 160, 11 854 Атина/Serafio, Pireos 160, Athens 118 54 (№ 321400175);
 6. Гр. Атина, на адрес: пл. Караискаки, ул. Псарон 4, 104 37 Атина /Platia Karaiskaki, Psaron 4, Athens 104 37 (№ 321400176).

С Решение № 253-НС от 18 юни 2021 г. Централната избирателна комисия е определила местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., съгласно приложението на решението.

Видно от последното, за държава Гърция, за Атина Централната избирателна комисия е определила следните места за гласуване в Атина, а именно: Атина (Посолство 1), Атина (Посолство 2), Атина – Серафио 1, Атина – Серафио – 2, Атина – Серафио – 3, Атина – пл. Караискаки, ул. Псарон 4.

Централната избирателна комисия установява, че заповедта е в съответствие с определените места и броя на секциите за гласуване извън страната съгласно Решение № 253-НС от 18 юни 2021 г., с което на основание чл. 12 от Изборния кодекс Комисията окончателно е определила местата за гласуване извън страната и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 13, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ивайло Маринов – изпълнителен директор на Турист Сервиз Холдинг, срещу Заповед № 64 от 21.06.2021 г. на извънредния и пълномощен посланик на Република България в Република Гърция

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3459-МИ / 10.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

 • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

  относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

 • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

  относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения