Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3126-ЕП/НС
София, 22 април 2024 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ЦЕНТЪР“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „ЦЕНТЪР“, подписано от Дарин Димов Дросев – представляващ коалицията, заведено под № 1 на 19 април 2024 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за образуване на коалиция „ЦЕНТЪР“ между партия „СВОБОДА“ и партия „БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от Дарин Димов Дросев.

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „СВОБОДА“ от 12.04.2024 г., издадено от СГС, VI-15 състав, по ф.д. № 360/2008 г.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ“ от 11.04.2024 г., издадено от СГС, VI-1 състав, по ф.д. № 798/2012 г.
 3. Образец от печата на партия „СВОБОДА“.
 4. Образец от печата на партия „БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ“.
 5. Образец от подписа на представляващия партия „СВОБОДА“.
 6. Образец от подписа на представляващия партия „БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ“.
 7. Образец от подписа на представляващия коалиция „ЦЕНТЪР“.

Коалицията няма печат.

 1. Банков документ от Българо-американска кредитна банка АД от 18.04.2024 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
 2. Банков документ от Българо-американска кредитна банка АД от 18.04.2024 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за народни представители на 9 юни 2024 г.
 3. Банково удостоверение с изх. № 2-661-1 от 15.04.2024 г. от Българо-американска кредитна банка АД, за банкова сметка на името на партия „СВОБОДА“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.
 4. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.
 5. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4169 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетините по следния начин: ЦЕНТЪР

Към преписката са приложени удостоверения, че партия „СВОБОДА“ и партия „БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ“ са представили финансови отчети за 2021, 2022 и 2023 г., издадени от Сметната палата.

От протокол вх. № ЦИК-ЕПНС-20-110 от 22 април 2024 г. на ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ЦЕНТЪР“ в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ЦЕНТЪР“.

Налице са условията по чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 3048-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „ЦЕНТЪР“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „ЦЕНТЪР“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината за всеки вид избор е: ЦЕНТЪР

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения