Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3101-МИ/НР
София, 29 февруари 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Дряново, област Габрово

С вх. № МИ-11-3 от 25.02.2016 г. е постъпило предложение от Кристина Максимова Сидорова – упълномощен представител на коалиция „БСП – лява България“ – гр. Дряново, с направено искане на мястото на Цанко Иванов Цанев – секретар на ОИК – Дряново, да бъде назначен Тодор Обрешков Тодоров. Пълномощията на Цанко Иванов Цанев – секретар на ОИК – Дряново, са прекратени предсрочно на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Тодор Обрешков Тодоров и пълномощно в полза на Кристина Максимова Сидорова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА предсрочното прекратяване на пълномощията на секретаря на ОИК – Дряново, област Габрово, Цанко Иванов Цанев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Дряново, област Габрово, Тодор Обрешков Тодоров, ЕГН ...

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения