Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3101-МИ/НР
София, 29 февруари 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Дряново, област Габрово

С вх. № МИ-11-3 от 25.02.2016 г. е постъпило предложение от Кристина Максимова Сидорова – упълномощен представител на коалиция „БСП – лява България“ – гр. Дряново, с направено искане на мястото на Цанко Иванов Цанев – секретар на ОИК – Дряново, да бъде назначен Тодор Обрешков Тодоров. Пълномощията на Цанко Иванов Цанев – секретар на ОИК – Дряново, са прекратени предсрочно на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Тодор Обрешков Тодоров и пълномощно в полза на Кристина Максимова Сидорова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА предсрочното прекратяване на пълномощията на секретаря на ОИК – Дряново, област Габрово, Цанко Иванов Цанев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Дряново, област Габрово, Тодор Обрешков Тодоров, ЕГН ...

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения