Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3081-МИ
София, 16 април 2024 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Опака, област Търговище

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № ЦИК-МИ-09-82 от 16.04.2024 г. от Анелия Веселинова Ангелова – общински ръководител на ПП ГЕРБ, за промяна в ОИК – Опака. Предлага се на мястото на Десислава Росенова Русева – член на ОИК да бъде назначена Милена Стефанова Стефанова, на мястото на Даниела Христомирова Христова – член на ОИК да бъде назначена Диляна Жекова Кънева.

Към предложението са приложени: заявления от Десислава Росенова Русева и Даниела Христомирова Христова за освобождаването им като членове на ОИК – Опака, декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копия от дипломите за завършено висше образование на Милена Стефанова Стефанова и Диляна Жекова Кънева, и пълномощно, налично в преписката по назначаване на ОИК – Опака.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Опака, област Търговище, Десислава Росенова Русева, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Опака, област Търговище, Милена Стефанова Стефанова, ЕГН ….

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Опака, област Търговище, Даниела Христомирова Христова, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Опака, област Търговище, Диляна Жекова Кънева, ЕГН ….

На назначените членове на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения