Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 307-ЕП
София, 13 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН” ЕАД като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. № 1 от 09.05.2019 г. от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН” ЕАД, представлявано от Първан Симеонов Първанов, чрез пълномощника Марияна Любенова Маркова, за регистрация като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към заявлението (Приложение № 35-ЕП от изборните книжа) са приложени:

- удостоверение за актуално състояние изх. № 20190423165751 от 23.04.2019 г., издадено от Агенцията по вписванията – Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ, удостоверяващи вписаните обстоятелства по партидата на „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН” ЕАД;

- пълномощно от Първан Симеонов Първанов в полза на Марияна Любенова Маркова;

- списъци, съдържащи имената, единния граждански номер на 333 анкетьори, както и номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането, като списъците са представени и на технически носител;

- инструкция (методика) за извършване на проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик);

- кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания и паралелни преброявания.

Предварителната проверка, извършена от „Информационно обслужване“ АД с вх. № ЕП-00-161/10.05.2019 г., установява, че 325 лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели, не са членове на СИК, не са регистрирани като кандидати за членове на Европейския парламент. Девет от лицата не отговарят на изискванията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1 – 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 174-ЕП от 17 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН” ЕАД, с ЕИК 203486246, като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

РЕГИСТРИРА като анкетьори предложените от агенцията 325 упълномощени лица съгласно списък, приложен към настоящото решение.

ОТКАЗВА регистрация като анкетьори, предложени от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН” ЕАД, на лицата:

Име

ЕГН

Грешка

Харалампи Венелинов Кипрев

Лицето е починало

Петко Генчев Петков

Лицето е регистрирано като член на СИК

Иванка Пенева Лефтерова

Имената на лицето не съвпадат с БНД Население

Анастасия Атанасова Сиракова

Имената на лицето не съвпадат с БНД Население

Славчо Василев Дамянов

Регистриран като член на СИК

Александър Лазаров Цанев

Имената на лицето не съвпадат с БНД Население

Дима Алексиева Аксиева

Имената на лицето не съвпадат с БНД Население

Владимир Сточнов Иванов

Лицето не съществува в БНД Население

„ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН” ЕАД, гр. София, да се впише в публичния регистър на социологическите агенции.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения