Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3054-МИ
София, 1 февруари 2016 г.

ОТНОСНО: действия на ОИК при наличие на обстоятелствата по чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА – предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 458 и чл. 459 от Изборния кодекс и чл. 30, ал. 4 – 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

I. Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 6 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3, 5, 6 и 10 от ЗМСМА.

 1. При получаване в ОИК на документи, удостоверяващи наличие на обстоятелствата за предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник в хипотезите, описани в чл. 30, ал. 4, т. 3, 5, 6 и 10 от ЗМСМА, ОИК провежда заседание в тридневен срок от постъпване на документите.
 2. На заседанието ОИК се запознава с постъпилите документи и изпраща писмено уведомление на общинския съветник за постъпилите документи, удостоверяващи основанието за предсрочно прекратяване на пълномощията му и за възможността му да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от получаване на уведомлението.
 3. Общинската избирателна комисия се събира отново на заседание в тридневен срок от постъпване на възражението или изтичане на срока за подаването му. На това заседание ОИК разглежда документите, заедно с постъпилото възражение (когато такова е постъпило).
 4. Когато се установи, че са налице основания за прекратяване на пълномощията, ОИК взема мотивирано решение, с което прекратява пълномощията на общинския съветник, като посочва правното основание за прекратяване на пълномощията – съответната точка на чл.30, ал. 4 от ЗМСМА в хипотезата, на която се е развила процедурата, и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.
 5. В решението на ОИК се посочва, че подлежи на оспорване по реда на чл. 459 от ИК пред съответния административен съд, в 7-дневен срок от обявяване на решението на интернет страницата на ОИК и на общодостъпно място, определено с решение на ОИК. Решението на ОИК се обявява по реда на раздел ІІ от Решение № 1910-МИ/НР от 04.09.2015 г. на ЦИК.
 6. Решението на ОИК подлежи на предварително изпълнение. В случай на оспорване на решението жалбата не спира изпълнението му, освен ако съдът постанови друго (чл. 459, ал. 4. от ИК).  
 7. В тридневен срок от влизане в сила на решението ОИК изпраща препис от него на председателя на Общинския съвет.

IІ. Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 от ЗМСМА.

 1. При получаване в ОИК на документи, удостоверяващи наличие на обстоятелствата за предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник в хипотезите, описани в чл. 30, ал. 4, т. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 от ЗМСМА, ОИК провежда заседание в тридневен срок от постъпване на документите.
 2. На заседанието ОИК взема мотивирано решение, с което констатира, че пълномощията на общинския съветник, за когото е налице съответното обстоятелство по чл. 30, ал. 4, т. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 от ЗМСМА, са прекратени и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.
 3. Решението на ОИК за обявяване за избран за общински съветник следващия в листата кандидат на основание чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА не подлежи на оспорване и влиза в сила незабавно след обявяването му.
 4. В тридневен срок от влизане в сила на решението ОИК изпраща препис от него на председателя на Общинския съвет.
 5. В решението на ОИК с което се постановява отказ да бъде обявен за избран за общински съветник следващия в листата кандидат се посочва, че подлежи на оспорване по реда на чл. 459 от ИК пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяване на решението на интернет страницата на ОИК и на общодостъпно място, определено с решение на ОИК. Решението на ОИК се обявява по реда на раздел ІІ от Решение № 1910-МИ/НР от 04.09.2015 г. на ЦИК.
 6. В тридневен срок от влизане в сила на решението ОИК изпраща препис от него на председателя на Общинския съвет.

ІІІ. При неизпълнение на задълженията на ОИК по раздел І и раздел ІІ от решението виновните членове на ОИК носят административно-наказателна отговорност по реда на част трета от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4081-МИ/

4922-МИ/

Календар

Решения

 • № 1812-НС / 22.03.2023

  относно: изменение на Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. за определяне на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1811-НС / 22.03.2023

  относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

 • № 1810-НС / 22.03.2023

  относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини

 • всички решения