Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3043-МИ/НР
София, 27.01.2016

ОТНОСНО: промени в ОИК – Съединение

С вх. № МИ-15-106 от 25.01.2016 г. е постъпило заявление от Петя Томова Червенакова – общински ръководител на ПП ГЕРБ, за промени в състава и длъжностите на ОИК – Съединение. Предлага се на мястото на досегашния председател на ОИК – Съединение, Петрунка Стоянова Кацарска, да бъде назначен за председател Иван Георгиев Шилев.

Към заявлението са приложени: молба от Петрунка Стоянова Кацарска за освобождаването й като председател на комисията по лични съображения, декларация, приложение към Решение № 8-НР от 13.11.2012 г. на ЦИК, от предложения за председател от ПП „ГЕРБ“ Иван Георгиев Шилев.

С вх. № МИ-15-106/27.01.2016 г. е постъпило ново заявление от същия представител на ПП „ГЕРБ“ за община Съединение, с която е оттеглено първоначалното предложение за нов председател и е направено ново предложение за председател на ОИК – Съединение, на мястото на Петрунка Стоянова Кацарска да бъде назначена Теодора Христова Чочева-Василева.

Към заявлението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Теодора Христова Чочева-Василева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ИК – Съединение, област Пловдив, Петрунка Стоянова Кацарска, ЕГН …, досегашен председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Съединение, област Пловдив, Теодора Христова Чочева-Василева, ЕГН ...

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 27.01.2016 в 23:51 часа

Календар

Решения

  • № 5165 / 19.02.2019

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 5164-МИ/НР / 19.02.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Омуртаг, област Търговище

  • № 5163 / 12.02.2019

    относно: възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на таксиметрови услуги чрез безналично плащане с ваучери за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения