Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3043-МИ/НР
София, 27.01.2016

ОТНОСНО: промени в ОИК – Съединение

С вх. № МИ-15-106 от 25.01.2016 г. е постъпило заявление от Петя Томова Червенакова – общински ръководител на ПП ГЕРБ, за промени в състава и длъжностите на ОИК – Съединение. Предлага се на мястото на досегашния председател на ОИК – Съединение, Петрунка Стоянова Кацарска, да бъде назначен за председател Иван Георгиев Шилев.

Към заявлението са приложени: молба от Петрунка Стоянова Кацарска за освобождаването й като председател на комисията по лични съображения, декларация, приложение към Решение № 8-НР от 13.11.2012 г. на ЦИК, от предложения за председател от ПП „ГЕРБ“ Иван Георгиев Шилев.

С вх. № МИ-15-106/27.01.2016 г. е постъпило ново заявление от същия представител на ПП „ГЕРБ“ за община Съединение, с която е оттеглено първоначалното предложение за нов председател и е направено ново предложение за председател на ОИК – Съединение, на мястото на Петрунка Стоянова Кацарска да бъде назначена Теодора Христова Чочева-Василева.

Към заявлението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Теодора Христова Чочева-Василева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ИК – Съединение, област Пловдив, Петрунка Стоянова Кацарска, ЕГН …, досегашен председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Съединение, област Пловдив, Теодора Христова Чочева-Василева, ЕГН ...

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1686-МИ / 20.11.2019

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Инвестор.бг“ АД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс

  • № 1685-МИ / 20.11.2019

    относно: определяне на реда и условията за провеждане на дежурства и заседания на общинските избирателни комисии

  • № 1684-МИ / 19.11.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • всички решения