Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3037-МИ
София, 28 март 2024 г.

ОТНОСНО: жалба от Деян Николаев Николов – общински съветник в Столичния общински съвет, срещу решение № 1140-МИ/21.03.2024 г. на ОИК – Столична

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-07-711/27.03.2024 г. е постъпила жалба от Деян Николаев Николов – общински съветник в Столичния общински съвет срещу решение № 1140-МИ от 21.03.2024 г. на ОИК – Столична, с което е оставен без разглеждане като недопустим сигнал от Деян Николаев Николов № 101 от 26.03.2024 г. във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията. Сигналът е изпратен на Областния управител на София-град по компетентност.

Жалбоподателят твърди, че решението на ОИК – Столична е неправилно, незаконосъобразно и немотивирано, излага също така и аргументи от фактическа и юридическа страна в подкрепа на твърденията си.

След като се запозна с преписката, Централната избирателна комисия констатира, че ОИК – Столична се е произнесла по сигнала на жалбоподателя, като правилно го е препратила в съответствие с действащото законодателство на компетентния орган, а именно областния управител на София-град.

В своето решение № 1140-МИ от 21.02024 г. ОИК – Столична правилно е установила, че подаденият от жалбоподателя сигнал касае нарушение на правилата за работа на общинските съветници съгласно Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.

Жалбата е недопустима, тъй като в съответствие с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс решенията на ОИК се оспорват в 3-дневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия. Решение № 1140-МИ от 21.03.2024 г. на ОИК – Столична е публикувано на 21.03.2024 г. в 21.01 ч. Подадената жалба от Деян Николаев Николов срещу решението на ОИК – Столична е изпратена по имейл на 25.03.2024 г. в 20.00 ч., заведена е в деловодството на Централната избирателна комисия на 26.03.2024 г. със съответния входящ номер в 09.30 ч., неподписана от жалбоподателя, същата е постъпила, подписана в деловодството на ЦИК на 27.03.2024 г. в 9.36 ч., поради което се установява, че е подадена след изтичане на законоустановения срок и съгласно чл. 88, ал. 3 ИК се явява процесуално недопустима.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1, изречение първо от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Деян Николаев Николов – общински съветник в Столичния общински съвет, срещу решение № 1140-МИ/21.03.2024 г. на ОИК – Столична.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1140-МИ/21.03.2024 г. на ОИК – Столична.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения