Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3036-МИ
София, 26 март 2024 г.

ОТНОСНО: жалба от О. Г. З. срещу решение № 167-МИ от 21.03.2024 г. на ОИК – Кубрат

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-292/22.03.2024 г. е постъпила жалба от О. Г. З. срещу решение № 167-МИ от 21.03.2024 г. на ОИК – Кубрат. С оспореното решение ОИК – Кубрат, е оставила без разглеждане подадения сигнал от О. Г. З. поради липса на компетентност, като е насочила сигналоподателя да подаде сигнала към Дирекция „Инспекцията по труда“

Централната избирателна комисия, като се запозна с цялата преписка, както и с публикувани нормативни документи на официалните страници на община Кубрат, Общински съвет – Кубрат, установи следното:

Видно от мотивите на оспореното решение ОИК – Кубрат съобразно правомощията си по закон е извършила преглед и анализ на правните разпоредби, за които е била сезирана, че са нарушени със сигнала. По същество комисията се е произнесла по компетентност по подадения сигнал, което е обективирано и подробно изложено от ОИК по т. 1, 2, 3 и 4 от мотивите на решение № 167-МИ от 21.03.2024 г. Неправилно обаче, въпреки че е разгледала сигнала, прави извод, че не е компетентна да прецени основателността на сигнала и в диспозитива на оспореното решение оставя без разглеждане същия поради липса на компетентност.

Общинските избирателни комисии имат ясно очертани от изборното законодателство правомощия в областта на прекратяването на правомощията на избрани общински съветници и кметове, свързани с установяването на несъвместимост и/или конфликт на интереси и действат в условия на обвързана компетентност при постановяването на актове за прекратяване на правомощия. Предвид което решението на ОИК – Кубрат, се явява неправилно и следва да бъде отменено.

ОИК – Кубрат е следвало да се произнесе дали лицето, което е председател на Общинския съвет и същевременно е учител, следва да излезе задължително в отпуск и дали за него са налице обстоятелства, които водят до несъвместимост, бидейки също и общински съветник, и учител.

Правилно и законосъобразно ОИК – Кубрат, анализира относимите правни разпоредби в мотивите на решението си и се запознава със специалните закони, както и със съдебната практика, които по същество обосновават извода, че не е налице основание за образуване на производство по установяване на факти и обстоятелства относно наличие или липса на несъвместимост по отношение на председателя на Общинския съвет – Кубрат, както и че законът дава възможност същият да ползва отпуск, но не му вменява задължение за това, поради диспозитивния характер на конкретната правна норма.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.2 и т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 167-МИ от 21.03.2024 г. на ОИК – Кубрат.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Кубрат с указания за произнасяне съобразно мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения