Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3035
София, 26 март 2024 г.

ОТНОСНО: определяне на изпълнител по обществената поръчка с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

На основание чл. 192, ал. 4 ЗОП, чл. 57, ал. 3 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 2992 от 20 февруари 2024 г. на Централната избирателна комисия, Заповед № 12-АД от 07.03.2024 г. на председателя на ЦИК за назначаване на комисия за разглеждане и оценка на получените в срок оферти и за класиране на участниците във възлагането на обществената поръчка, отразените резултати в протокол от работата на комисията, съставен и подписан на 25.03.2024 г., одобрен с решение на ЦИК по протокол № 492 от 26.03.2024 г., и предвид следните мотиви:

Възлагането на обществена поръчка е чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП.

Предвид извършените действия на комисията, определена със Заповед 12-АД от 07.03.2024 г. – подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите, отразени в протокол от работата на комисията, съставен и подписан на 25.03.2024 г., и предложените в офертите на участниците условия за изпълнение на поръчката, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА класирането на участниците по обществената поръчка с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия” , както следва:

І място – „Евро-Алианс“ ООД с комплексната оценка от 81,75 т.;

ІІ място – „Теза“ ООД с комплексната оценка от 79,97 т.;

ІІІ място – „Нова транслейт“ ЕООД с комплексната оценка от 77,73 т.;

IV място – „Диалог-плюс“ ООД с комплексната оценка от  54,75 т.

ОПРЕДЕЛЯ за изпълнител на обществената поръчка класираният на първо място участник: „Евро-Алианс“ ООД, ЕИК 115302753, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4003, р-н „Северен“, ул. „Самара“ № 13, представлявано от Стела Дамянова Коева.

ВЪЗЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на дейностите по обществената поръчка с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”, на участника „Евро-Алианс“ ООД, ЕИК 115302753.

УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия да подпише с определения за изпълнител участник „Евро-Алианс“ ООД, ЕИК 115302753, договор за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

На основание чл. 192, ал. 4 ЗОП протоколът от работата на комисията, в един и същ ден, да се публикува в Регистъра на обществените поръчки, профила на купувача и да се изпрати на участниците.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕХ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения