Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3034-МИ
София, 26 януари 2016 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в новия избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив, насрочен на 13 март 2016 г.

Постъпило е заявление от партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, подписано от председателя и представляващ партията Владимир Димитров Николов, заведено под № 8 на 25 януари 2016 г. в регистъра на партиите за участие в новия избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив, насрочен на 13 март 2016 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 22.01.2016 г. от СГС – ТО, VІ-8 състав, по ф.д. № 114/2001 г.; удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-378 от 12.08.2015 г. за внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г., заверено копие.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1780-МИ от 3 септември 2015 г. за участие в общите избори на 25 октомври 2015 г.

Налице са изискванията на чл. 469 от Изборния кодекс за допускане на партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в новия избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив, насрочен на 13 март 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 469 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в новия избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив, насрочен на 13 март 2016 г.

Наименованието на партията за отпечатване върху бюлетината е: ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения