Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3030-ЕП
София, 21 март 2024 г.

ОТНОСНО: откриване на процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други материали за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през юни 2024 г.”

На основание чл. 57, ал. 1, т. 32 във връзка с чл. 18, ал. 2 и § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, чл. 20, ал. 2, т. 2, чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 178 – чл. 181 от Закона за обществените поръчки Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОТКРИВА процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други материали за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през юни 2024 г.”. Предметът включва:

1.1. Създаване на логотип и визия/иконографика за разяснителна кампания за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

1.2. Изработване на 7 (седем) броя аудио-визуални материали – информационни видеоклипове с елементи на компютърна графика и анимация, включващи авторска музика или придобиване на авторски права над такава, жестомимичен превод и текст в титри, диктор и визия. Всеки клип е с продължителност не по-дълга от 30 секунди.

Темите на видеоклиповете са:

- Избори за членове на Европейския парламент от Република България през юни 2024 г.

- Кой има право да гласува

- Гласуване на български граждани извън страната 

- Гласуване по настоящ адрес

- Гласуване на избиратели с увреждания

- Гласуване с хартиена бюлетина

- Гласуване с машина.

1.3. Изработване на 5 (пет) броя аудиоклипа, включващи авторска музика или придобиване на авторски права по такава, диктор. Всеки клип е с продължителност не по-дълга от 30 секунди.

Темите на аудиоклиповете са:

- Кой има право да гласува

- Гласуване по настоящ адрес

- Гласуване на избиратели с увреждания

- Гласуване с хартиена бюлетина

- Гласуване с машина.

1.4. Създаване на 4 (четири) броя банери в статичен и динамичен формат, а също и по допълнително зададени формати и размери от Възложителя.

1.5. Изработване на 1 брой каре за печатна медия във формати – TIFF, PDF или EPS. 

1.6. Изработване на дизайн на информационен материал/брошура по предоставено текстово съдържание от Възложителя. 

- изработване на брошурата в интерактивен електронен формат, така че съдържанието да се разглежда/прелиства онлайн, да има вградени линкове/хипервръзки, които водят до  видеоклиповете и други материали в обем до 20 страници.

1.7. Дизайн на други дигитални материали и други:

  - дизайн на пано. 

2. Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции:

С оглед взаимната свързаност на всички дейности в настоящата поръчка и необходимостта от паралелно изпълнение на отделни взаимосвързани дейности, настоящата поръчка не може да бъде разделена на обособени позиции. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и би довело до невъзможност за осигуряване на качествен краен резултат за възложителя.

3. Максималната прогнозна стойност на обществена поръчка е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева без включен ДДС.

4. При сключване на договор от Централната избирателна комисия необходимите за целта средства се осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс.

5. ОДОБРЯВА обявлението и документация за обществената поръчка.

6. Определя за отговорни длъжностни лица Милена Радославова – главен юрисконсулт и Елена Хайдушка – старши юрисконсулт в звено „Правна дейност” в Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

7. Възлага на отговорните длъжностни лица по т. 6:

- да създадат обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;

- да осъществяват дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЕХ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения