Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3029
София, 21 март 2024 г.

ОТНОСНО: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции, по отношение на Обособена позиция № 1: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

На основание чл. 192, ал. 4 ЗОП, чл. 57, ал. 3 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2998 от 27 февруари 2024 г. на Централната избирателна комисия, Заповед № 13-АД от 14.03.2024 г. на председателя на ЦИК за назначаване на комисия за разглеждане и оценка на получените в срок оферти и за класиране на участниците във възлагането на обществената поръчка и Протокол от 19.03.2024 г. за работата на комисията по Заповед № 13-АД/14.03.2024 г. (приет с решение по протокол № 491 от заседание, проведено на 21.03.2024 г.), Централната избирателна комисия, като взе предвид изложеното по-долу, постанови настоящото решение, съобразявайки следното:

Възлагането на обществена поръчка е чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП. В тази връзка, през ЦАИС ЕОП е публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с № F491812/27.02.2023 г., с уникален номер на поръчката № 04312-2024-0002, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 27.02.2024 г. Датата и часът за подаването на оферти са посочени в обявата и са заложени в раздел „График“ на поръчката в ЦАИС ЕОП. Електронно подадената оферта е налична в меню „Оферти“ и ЦАИС ЕОП автоматично регистрира дата и час на постъпване. В определения в обявата краен срок за подаване на оферти – 23:59 ч. на 12.03.2024 г. е постъпила една оферта от ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД на 12.03.2024 г. в 10:42:53.

Констатирано е, че участникът отговаря на поставените изисквания, в това число и по отношение на тези за лично качество и съответствие с критериите за подбор, както и че е декларирал, че притежава необходимия лиценз. Видно от публичния регистър на Комисията за финансов надзор участникът притежава Разрешение № 9 от 15.06.1998 г., издадено от Националния съвет по застраховане при Министерския съвет с отбелязване, че във връзка с чл. 37 от КЗ, застрахователя извършва дейност по общите правила за достъп до единния пазар на застрахователи. Комисията е допуснала ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД до разглеждане на техническото предложение, като по отношение на същото е констатирано, че то е в съответствие с изискванията на възложителя – съобразено е с образеца на възложителя, приложени са общи условия, представена е декларация, в която участникът е декларирал,  че услугата по застраховане ще бъде извършена съгласно условията на възложителя, както и че при противоречия между Общите условия на Дружеството и условията на възложителя, ще се прилагат условията по настоящатата обществена поръчка. С оглед изложеното, комисията е допуснала ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД до разглеждане на ценовото предложение. Предложената от участника цена на застрахователната премия по обществената поръчка с предмет „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“ за една година, с включен 2% данък върху застрахователната премия е в размер на 39 935,91 лева. Същата е в рамките на максималната прогнозна стойност на поръчката – 40 000 лева с включен 2% данък върху застрахователната премия, определена с Решение № 2998 от 27 февруари 2024 г. на Централната избирателна комисия и одобрената документация за възлагането.

Предвид горното, след като се запозна с работата на комисията по Заповед № 13-АД от 14.03.2024 г. на председателя на ЦИК по извършения подбор на участници, направеното разглеждане и обсъждане на представените документи и извършената оценка на офертата, отразени в утвърдения на основание чл. 192, ал. 4 от ЗОП протокол от 19.03.2024 г., Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА класирането на участниците в обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции, по отношение на Обособена позиция № 1: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“, както следва:

На Іво място – ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.

ОПРЕДЕЛЯ за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, ЕИК 121265177, със седалище и адрес на управление: гр. София 1301, р-н „Възраждане“, ул. „Света София“ № 7, ет. 5, представлявано от Александър Петров Личев и Румен Кирилов Димитров.

УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия да подпише с определения за изпълнител участник ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, ЕИК 121265177, договор за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

На основание чл. 192, ал. 4 ЗОП протоколът от работата на комисията, в един и същ ден да се публикува в Регистъра на обществените поръчки, профила на купувача и да се изпрати на участника.

 


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МР


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения