Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3025-ЕП
София, 15 март 2024 г.

ОТНОСНО: откриване на състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през юни 2024 г., съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Профилактика/диагностика (тестване на СУЕМГ и на вградените в нея периферии – принтер и четец на смарт карти), подготовка, инсталиране на операционна система и приложния софтуер, параметризиране и окомплектоване на СУЕМГ, техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и изборния ден по места/съответната избирателна секция и осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
Обособена позиция № 2: Транспорт на СУЕМГ до избирателните секции в страната и логистично осигуряване на СУЕМГ в предизборния и следизборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България“

Мотивите за избор на горепосочената процедура са следните:

Дейностите по техническо и логистично осигуряване на машинното гласуване са от съществено значение за възможността на избирателите да упражнят своето всеобщо, равно и пряко избирателно право и осигуряват свободно изразяване на волята на избирателите.

За осигуряване на машинното гласуване за произвеждане на изборите е необходимо да се извършат множество специфични дейности, в това число да се параметризират електронните бюлетини за всеки район по смисъла на чл. 356, ал.2 ИК и да се инсталира в СУЕМГ удостовереният от компетентните органи по реда на чл.213а ИК софтуер за гласуване със съответните параметри за всяка избирателна секция. Съгласно чл. 213а от Изборния кодекс (ИК) задължително се извършва удостоверяване на съответните технически устройства за машинно гласуване с изискванията на чл. 213, ал. 3 ИК в срок от 20 работни дни (по см. на чл. 213а, ал. 4 ИК), считано от датата на предоставянето от ЦИК на техническите устройства за машинно гласуване (ТУМГ). Удостоверяването по чл. 213а ИК се извършва преди окончателното инсталиране на всички машини за гласуване за конкретния вид избор.

Срокът по чл. 213а, ал. 4 ИК е единственият в Изборния кодекс, определен в работни дни, и не кореспондира с останалите срокове в изборния процес, които са в календарни дни. Този срок реално съответства на почти цял календарен месец и за да бъде спазен, означава удостоверяването на съответствието да приключи в навечерието на изборния ден, което е практически невъзможно, а и недопустимо. Неговото определяне трябва да е съобразено с готовността за предаване на СУЕМГ с инсталиран в тях софтуер за гласуване, включително параметризиране на бюлетините за машинно гласуване, конкретно в случая за избори за членове на Европейския парламент от Република България. Обективно е невъзможно устройствата и софтуера да се подготвят за удостоверяване, преди да са приключили дейностите по регистрация на партии и коалиции и промени в състава или наименованието им, регистрация на инициативни комитети, заличаване на регистрация, регистрация на кандидатски листи в Централната избирателна комисия, определяне чрез жребий на поредните номера на партиите и коалициите в бюлетината и т.н., които дейности се извършват между 45 и 27 дни преди изборния ден. От друга страна, следва да се има предвид, че броят на избирателните секции, в които ще се проведе машинно гласуване по см. на чл. 212 ИК в изборите за членове на Европейския парламент от Република България не може да бъдат уточнени към момента на обявяване на обществената поръчка, тъй като тяхното образуване е в зависимост от други обстоятелства, които настъпват в по-късен период. Неясен към този момент е и точният брой на СУЕМГ, с които ще се проведе машинното гласуване в съответните избирателни секции, разстоянията до секциите, до които ще се транспортират СУЕМГ, за да бъдат подготвени за гласуване в изборния ден.

Всичко посочено по-горе са аргументи за невъзможността за определяне на точни параметри в техническите спецификации, включително и сроковете за извършване на дейностите, което безспорно обоснова извода, че обществената поръчка не може да бъде възложена, без да се провеждат преговори за изясняването им, за да се осигури произвеждането на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през юни 2024 г., което обуславя избора на този вид процедура по ЗОП.

Предвид кратките срокове, съобразявайки прилагането на § 3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на ИК, както и конкретизирането на регистрацията на участниците в изборите и техните кандидатски листи, определяне на секциите за гласуване в страната и извън страната и др. в срокове между 45 и 27 дни преди изборния ден, извършването на дейностите за осигуряване на машинното гласуване не може да бъде обезпечено без приспособяването на налични решения.

Освен горепосоченото при вземането на решение за избор на процедура, Комисията е съобразила, че обществената поръчка не може да бъде възложена без предварително договаряне поради особени рискове или обстоятелства, свързани с нейния характер, сложност, сигурност, правни и финансови въпроси (към настоящия момент не е взето решение на Министерския съвет за определяне на разходите за изборите за членове на Европейския парламент по чл.18, ал.2 ИК), както и че техническите спецификации не могат да бъдат определени с изчерпателна точност относно техническите изисквания и срокове по изпълнението им.

Провеждането на открита или ограничена процедура по ЗОП в случая би подложило на риск осъществяването на машинното гласуване в горепосочените избори и би поставило Комисията в невъзможност да изпълни основната си функция да организира произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България през юни 2024 г., като осигури възможност за избирателите да гласуват с хартиена бюлетина или с бюлетина от машинно гласуване в секциите, с изключение на секциите по чл. 212, ал. 5 ИК.

С цел осигуряване на ефективност при разходване на публичните средства и спазване принципите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за свободна конкуренция и равнопоставеност на участниците в обществената поръчка Централната избирателна комисия е преценила предметът на поръчката да бъде разделен на обособени позиции. Поради горното дейностите по техническо осигуряване на машинното гласуване не могат да бъдат разделяни на отделни обществени поръчки предвид взаимната свързаност и последователност на същите, които следва да се извършат, за да се гарантира успешното провеждане на машинно гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, а така също и поради кратките срокове за осъществяването им, което императивно се извършва и под контрола на ЦИК съгласно Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 29, чл. 18, ал. 1, чл. 212, чл. 213а, ал. 2 във вр. с чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и чл. 73, ал. 2, т. 1, буква „в“  и буква „г“,  чл. 18, ал. 1, т. 3 и чл. 76 от ЗОП Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. ОТКРИВА състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през юни 2024 г., съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Профилактика/диагностика (тестване на СУЕМГ и на вградените в нея периферии – принтер и четец на смарт карти), подготовка, инсталиране на операционна система и приложния софтуер, параметризиране и окомплектоване на СУЕМГ, техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и изборния ден по места/съответната избирателна секция и осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Обособена позиция № 2: Транспорт на СУЕМГ до избирателните секции в страната и логистично осигуряване на СУЕМГ в предизборния и следизборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.“

2. Техническите спецификации по обособени позиции са, както следва:

- по обособена позиция № 1 – Приложение № 1;

- по обособена позиция № 2 – Приложение № 2.

3. ОДОБРЯВА документация и обявление за откриване на процедурата.

4. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 7 066 000 (седем милиона и шестдесет и шест хиляди) лв. без включен ДДС или в размер на 8 479 200 (осем милиона четиристотин седемдесет и девет хиляди и двеста) лв. с включен ДДС, в това число:

Прогнозна стойност по обособена позиция № 1 е в размер на 6 282 000 (шест милиона двеста осемдесет и две хиляди) лв. без включен ДДС или в размер на 7 538 400 (седем милиона петстотин тридесет и осем хиляди и четиристотин) лв. с вкл. ДДС.

Прогнозна стойност по обособена позиция № 2 е в размер на 784 000 (седемстотин осемдесет и четири хиляди) лв. без включен ДДС или в размер на 940 800 (деветстотин и четиридесет хиляди и осемстотин) лв. с вкл. ДДС.

5. При сключване от Централната избирателна комисия на договор в съответствие с предмета на обществената поръчка за всяка от обособените позиции необходимите за целта средства се осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл.18, ал.2 от Изборния кодекс. Договорите ще се сключат под условие в съответствие с чл. 114 от ЗОП, тъй като към момента на обявяване на процедурата няма осигурено финансиране.

6. Гаранция за изпълнение за всяка от обособените позиции.

6.1. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, се представя от поканения участник при подписване на договора при осигуряване на финансиране до този момент или след уведомяване на изпълнителя от възложителя за осигуряване на финансиране по договора в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.

6.2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

а) парична сума по сметка на Централната избирателна комисия: Българска народна банка, IBAN: BG85BNBG96613300107003, BIC: BNBGBGSD;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Текстът на банковата гаранция и застраховката се съгласува с възложителя.

6.3. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

6.4. В случай че се представя банкова гаранция или застраховка, същата следва да е със срок на валидност 60 (шестдесет) дни след приключване на договора и приемане на работата.

6.5. При представяне на гаранцията изрично се посочва предметът на обществената поръчка, за която се внася/представя гаранцията за изпълнение.

6.6. Поканеният участник избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

6.7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

7. Критерий за възлагане:

- за обособена позиция № 1 е по чл. 70, ал. 2, т. 3 ЗОП „Оптимално съотношение качество/цена“;

- за обособена позиция № 2 е по чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП „Най-ниска цена“.

8. Определя за отговорни длъжностни лица Милена Радославова – главен юрисконсулт и Елена Хайдушка – старши юрисконсулт в звено „Правна дейност” в Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Възлага на отговорните длъжностни лица:

- да създадат обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;

- да осъществяват дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/МР


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения