Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3020-МИ
София, 14 март 2024 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Факия, община Средец, област Бургас

В Централната избирателна комисия е постъпила преписка от ОИК – Средец, с вх. № МИ-15-260 от 12.03.2024 г. Преписката съдържа: решение № 128-МИ от 12.03.2024 г. на ОИК – Средец, с което уведомява ЦИК, че с решение № 2658 от 06.03.2024 г. по адм.д. № 11915/2023 г. на Върховния административен съд е отменено решение № 1178 от 24.11.2023 г. по адм. д. 2121/2023 г. на Административен съд – Бургас, и е обявен за недействителен изборът за кмет на кметство Факия, община Средец, област Бургас, обективиран в решение № 123-МИ от 05.11.2023 г. на ОИК – Средец, Ангел Иванов Ташев.

С решение № 1178 от 24.11.2023 г.  по адм.д. № 2121/2023 г. на Върховния административен съд изборът на кмет на кметство Факия, община Средец, област Бургас, е обявен за недействителен, поради което е налице основание за произвеждане на нов избор за кмет на кметството съгласно чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс.

От извършената служебна проверка от електронната страница на ГД „ГРАО“ при МРРБ е видно, че е налице условието за произвеждане на избор за кмет на кметство Факия, община Средец, област Бургас, съгласно чл. 14 ЗАТУРБ във връзка с § 67, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 466, ал. 1 във връзка с чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи нов избор за кмет на кметство Факия, община Средец, област Бургас.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения