Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3016-МИ
София, 19 януари 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Милена Йорданова Матева – кандидат за общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“, срещу решение № 267 от 30.10.2015 г. на ОИК – Нова Загора

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № Ж-1.44/01.11.2015 г., от Милена Йорданова Матева – кандидат за общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“, срещу решение № 267 от 30.10.2015 г. на ОИК – Нова Загора, с което е обявена за избран за общински съветник Андония Тодорова Спасова от листата на ПП „ГЕРБ“.

Централната избирателна комисия е разгледала жалбата на Милена Йорданова Матева и я е изпратила по компетентност на Административен съд – Сливен.

С определение № 178/18.11.2015 г. по адм.д. № 299/2015 г. Административен съд – Сливен е оставил без разглеждане жалбата на Милена Йорданова Матева, като е прекратил производството по административното дело и е изпратил по компетентност жалбата на Централната избирателна комисия. Така постановеното определение е обжалвано от Централната избирателна комисия пред Върховния административен съд, който с определение № 14307/30.12.2015 г. по адм.д. № 14453/2015 г. оставя в сила определението на Административен съд – Сливен-област, по адм.д. № 299/2015 г.

С писмо вх. № МИ-08-344/14.01.2016 г. Административен съд – Сливен приложено изпраща на Централната избирателна комисия по компетентност жалбата на Милена Йорданова Матева, ведно с приложената към нея преписка във връзка с образуваното административно дело.

Жалбата е подадена в срок и от лице с правен интерес, поради което се явява допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

На Централната избирателна комисия бе предложено следното решение:

„Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата, установи следното:

С решение № 231/28.10.2015 г. ОИК – Нова Загара е обявила резултатите от гласуването за общински съветници в община Нова Загора и е обявила поименно избраните за общински съветници кандидати на партиите и коалициите, в т.ч. и жалбоподателката под № 21.

С решение № 267 от 30.10.2015 г. ОИК – Нова Загора, е обявила за избран за общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“ Андония Тодорова Спасова поради подадено заявление от Милена Йорданова Матева с вх. № 149 от 30.10.2015 г. за отказ да положи клетва по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. Решението е публикувано на сайта на комисията на 30.10.2015 г. в 15,37 ч.

С вх. № 164 от 01.11.2015 г. Милена Йорданова Матева е подала жалба срещу решение № 267/30.10.2015 г. на ОИК – Нова Загора.

С вх. № 168/02.11.2015 г. жалбоподателката е уведомила ОИК – Нова Загора, че оттегля заявлението си с вх. № 149/30.10.2015 г. и че ще се яви на определената от областния управител първа сесия на Общинския съвет и ще положи клетва като общински съветник.

С вх. № 178/05.11.2015 г. жалбоподателката уведомява ОИК – Нова Загора, че по причини, изложени в молбата, няма да се яви на първото заседание на Общински съвет – Нова Загора, но заявява за пореден път, че желае да положи клетва като общински съветник и да изпълнява задълженията си като такъв.

Към преписката, изпратена от Административен съд – Сливен, се съдържа преписка с вх. № 1458/2015 г. по описа на Районна прокуратура – гр. Нова Загора.

Жалбоподателката твърди, че оспорваното решение на ОИК е взето на основание постъпило заявление с вх. № 149/30.10.2015 г., което не е подадено лично от нея в комисията. Излага доводи, че заявлението й за отказ от полагане на клетва е внесено в комисията и прието против нейната воля, нейното знание и желание. В жалбата също така изразява готовност да положи клетва като избрана за общински съветник съгласно решение № 231 от 28.10.2015 г. на ОИК – Нова Загора.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата, комплектуваната от ОИК, и преписката, образувана по адм.д. № 299/2015 г. на Административен съд – Сливен, счита, че оспорваното решение е правилно и законосъобразно. От приложеното по преписката заявление с вх. № 149/30.10.2015 г. се установява, че същото е написано и подписано собственоръчно от Милена Йорданова Матева, което се потвърждава и от проведените оперативни беседи и снетото й писмено обяснение във връзка с образувана преписка в Районно управление на МВР – Нова Загора. Тоест, твърденията на жалбоподателката, че е написала заявлението за отказ от полагане на клетва под голям натиск и против нейната воля не се доказват. В случая без значение е обстоятелството от кого е подадено в комисията заявлението, от значение е единствено, че същото е написано и подписано собственоръчно от жалбоподателката.

При така постъпилото писмено заявление, съдържащо изричното волеизявление на жалбоподателката, че няма да положи клетва като общински съветник, правилно ОИК – Нова Загора е обявила за избран за общински съветник следващия от листата на ПП „ГЕРБ“. Целта на произвеждането на изборите за общински съветници е същите след избирането им да положат клетва по реда и в предвидените срокове по ЗМСМА, т.е. да встъпят в правомощията си, за да може да се сформира Общинският съвет, който се състои от избраните общински съветници.

Безспорно е, че жалбоподателката е оттеглила заявление № 149/30.11.2015 г. на 02.11.2015 г., но това е станало след вземане на решение № 267 от 30.10.2015 г., поради което същото не е взето предвид от комисията. Същата е следвало да стори това най-късно до 30.10.2015 г. и това е крайният срок, в който тя е могла валидно да оттегли волеизявлението си.

По изложените по-горе съображения Централната избирателна комисия счита, че жалбата против решение № 267 от 30.10.2015 г. на Милена Йорданова Матева е неоснователна.“

При обсъждането на предложеното решение бе изразено несъгласие с изложените в него мотиви. Част от членовете на ЦИК считат, че следва да се уважи жалбата на Милена Йорданова Матева, тъй като в противен случай се опорочава волята на избирателите и се толерират партиите.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилата жалба на Милена Йорданова Матева срещу решение № 267 от 30.10.2015 г. на ОИК – Нова Загора. От присъстващите в залата 13 членове на комисия за решението гласуваха 6 членове – Е. Христов, Ив. Грозева, М. Бойкинова, Р. Цачев, М. Мусорлиева и М. Златарева; против решението гласуваха 7 – Р. Матева, Ерхан Чаушев, Севинч Солакова, М. Сюлейман, Р. Сидерова, Г. Баханов и И. Ивков, поради което следва да се постанови решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 53, ал. 3 и ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Маргарита Златарева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения