Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3012-МИ
София, 12 март 2024 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Теплен, община Хаджидимово, област Благоевград

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-246 от 11.03.2024 г. е постъпила преписка от ОИК – Хаджидимово, във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс.

Приложени са: решение № 124-МИ от 26.02.2024 г. на ОИК – Хаджидимово, с което на основание чл. 42, ал. 3 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА общинската избирателна комисия е обявила предсрочно прекратяване на пълномощията на Левент Северинов Чаушев като кмет на кметство Теплен; сигнал вх. № 210 от 09.02.2024 г. в общия входящ регистър на ОИК – Хаджидимово; протокол № 27 от 09.02.2024 г. на ОИК – Хаджидимово; решение № 122-МИ от 09.02.2024 г.; уведомление изх. № 25 от 12.02.2024 г. от ОИК – Хаджидимово, до Левент Северинов Чаушев; писмо изх. № 91-00-27 от 14.04.2024 г. от Общински съвет – Хаджидимово, вх. № 212 от 14.02.2024 г. до ОИК – Хаджидимово; декларация вх. № 68 от 08.12.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗПКОНПИ от Левент Северинов Чаушев; възражение вх. № 214 от 19.02.2024 г. до ОИК от Левент Северинов Чаушев; протокол № 28 от 26.02.2024 г. на ОИК – Хаджидимово; писмо изх. № 27 от 05.03.2024 г. от ОИК до председателя на ОбС – Хаджидимово.

Централната избирателна комисия служебно се снабди със справка за адресно регистрираните по постоянен и настоящ адрес на с. Теплен, община Хаджидимово, област Благоевград, от електронната страница на ГД „ГРАО“ при МРРБ, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес на с. Теплен, община Хаджидимово, област Благоевград, към 15.12.2023 г. е 465 души, поради което в кметство Теплен, община Хаджидимово, област Благоеврад, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Хаджидимово, област Благоевград, е представила необходимите документи съгласно чл. 463, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс, установяващи предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство и необходимостта от произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Теплен, община Хаджидимово, област Благоевград.

Предвид изложеното и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Теплен, община Хаджидимово, област Благоевград.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения